Beeldbank Middelburg
Beeldbank Middelburg

Waardevolle bomen in Middelburg

In de Raad is de laatste tijd aandacht geweest voor het kappen en rooien van bomen, denk maar aan het rooien van de bomen aan de Loskade, het verdwijnen van de bomen op Plein 1940 bij de herinrichting en de bomen op de Rooseveltlaan.  

Uit de beleidsnotitie "Waardevolle bomen in Middelburg":

Voor het rooien van bomen is een vergunning nodig en aan een vergunning gaat een zorgvuldige afweging vooraf. Het behouden van waardevolle bomen is een belangrijk afwegingspunt. De kwaliteit en veiligheid van een groot aantal openbare waardevolle bomen wordt jaarlijks gecontroleerd door een visuele inspectie.

Naar de mening van de Lokale Partij Middelburg en GroenLinks en ook van de Stichting Tuin van Zeeland kapt en rooit de gemeente te snel bomen, reden om daar op de Raadvergadering de volgende motie over in te dienen. De motie werd aangenomen. 

De raad,

gehoord de beraadslaging,

 

overwegende dat

  • het college de beleidsnotitie “Waardevolle bomen in Middelburg” van 25 februari 2013 heeft vastgesteld (zie bijlage),
  • de regelgeving voor het kappen van bomen in deze notitie zijn beschreven op pagina 20

van mening dat

  • de regelgeving voor het kappen van bomen in het openbaar gebied onvoldoende is geregeld, omdat voor het kappen van bomen bij vervanging, ziekte en calamiteiten geen vergunning nodig is, waarmee vrij alles onder vergunningvrij kappen valt
  • in het verleden te snel tot het kappen van bomen is overgegaan,
  • de rol van een adviseur als de Tuin van Zeeland hierin onvoldoende is verankerd,

Verzoekt het college:

  1. de beleidsnotitie “Waardevolle bomen in Middelburg” aan te passen, zodat niet elke boom in het openbare gebied zonder vergunning gekapt kan worden,
  2. te regelen dat vooraf altijd de Tuin van Zeeland of een andere organisatie advies wordt gevraagd over de noodzaak van het kappen en over mogelijke alternatieven,
  3. het voornemen tot het verlenen van een vergunning tot kappen altijd tijdig aan te kondigen in de gemeentelijke pagina’s in de Faam, zodat inwoners en/of organisaties bezwaar kunnen aantekenen,
  4. bij het planten van nieuwe bomen de juiste bomen op de juiste plek neer te zetten, zodat die ook vele jaren daar kunnen blijven staan,
  5. de strekking van deze motie te betrekken bij de komende evaluatie van de afgelopen 5 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van GroenLinks,                                        LPM,

Leny van den Heuvel                                                 Piet Kraan

De tekst van Leny van den Heuvel tijdens de raadsbvergadering van maandag 13 juli:

21. Motie Waardevolle bomen.

In Middelburg zijn de laatste tijd heel veel bomen gekapt en niet altijd terecht. We werden geconfronteerd met de bomenkap op plein 40, de 42 bomen in de Rooseveltlaan en nu weer de bomen op de Loskade. En dan nog maar niet te spreken van de bomen die op de Singels en het Bolwerk zijn gekapt. De bewoners van de Dampoortstraat laten via de ingezonden brief ook weten dat ze van de bomen af willen. Moet alles, dat in tientallen jaren uitgegroeid is tot iets waardevols, met een pennenstreek in enkele minuten omgekapt worden?

In de beleidsnotitie is een hele lijst van waardevolle bomen opgenomen maar volgens de tekst op bldz. 20 kunnen deze bomen altijd vergunningvrij gekapt worden. Onze fractie, voorzitter, vindt dat dit niet kan en dat de bomenkap moet stoppen. De wethouder zegt wel dat er meer bomen geplaatst worden dan gekapt. Echter hij gaat hier voorbij aan het nut van bomen. Het duurt ruim 40 jaar voor een boom weer die functie heeft van de gekapte boom.

Onze fractie wil ook dat de Tuin van Zeeland of een andere organisatie vooraf geraadpleegd wordt. Het is vaak zo dat er hele goede alternatieven te bedenken zijn alvorens te kappen.

Wij zijn van mening dat je pas mag gaan kappen als de boom een gevaar is voor de omgeving en er niets anders te bedenken valt en zelfs dan moet je een zorgvuldige afweging maken.

De beleidsnotitie vindt u onder punt 21 van de agenda

In de pers PZC: 'Kappen bomen Loskade Middelburg is de beste oplossing'