Vragen over grondexploitatie Zeeuwse gemeenten

De jaarrekeningen van de Zeeuwse gemeenten zijn vastgesteld; teer punt zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat financiële problemen uiteindelijk worden afgewenteld op de gemeenschap als geheel. De Gemeentewet bepaalt dat de vastgestelde jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, en vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten wordt gezonden. GroenLinks informeert naar de verliezen:

Toelichting

Alle jaarrekeningen zijn naar wij aannemen inmiddels vastgesteld. Een teer punt daarin kan zijn de verliezen c.q. afboekingen op de grondexploitatie(s). Er is naar verluid te veel grond gekocht voor te weinig ontwikkelingen in huizen- en kantoorbouw etc. De provincie heeft financieel toezicht om te voorkomen dat verstoringen van de financiële soliditeit leiden tot afwenteling van financiële problemen op andere overheden op hetzelfde bestuursniveau en uiteindelijk op de gemeenschap als geheel. De gemeentewet bepaalt in art. 200 dat de vastgestelde jaarrekening (…) binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten wordt gezonden (…).

Vragen

  1. Kunt u aangeven welke verliezen c.q. afboekingen er in 2012 op de grondexploitatie(s) van de Zeeuwse gemeenten zijn geleden?
  2. Wat zijn de totale verliezen en hoe schat u de effecten in?
  3. Vindt er overleg plaats over de te nemen maatregelen b.v. in relatie tot de woningbouwcontigentering?
  4. Welke concrete acties zijn te verwachten om de verliezen zoveel mogelijk te beperken en is regionale samenwerking daarbij een uitgangspunt?
  5. Zo ja, kunt u concrete resultaten c.q. acties benoemen?
  6. Kunt u een inschatting geven van mogelijk toekomstige risico’s?

Zie ook in de pers:

Origineel FM

PZC