Vragen geheim rapport schaliegas

De Provinciale Statenfractie stelde bij monde van Leen Harpe de volgende vragen ex artikel 44 aan gedeputeerde Staten.

De provincie Noord-Brabant stapt uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek. Reden is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk kan meepraten over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland. Brabant nam, mede namens Limburg en Zeeland, deel aan de klankbordgroep omdat hier aanvragen zijn ingediend voor proefboringen. De twee provincies staan achter het besluit van Noord-Brabant om er uit te stappen.

Onderwerp: Schaliegas / geheimhoudingsplicht

ToelichtingDe provincie Noord-Brabant stapt uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgas-onderzoek. De reden hiervoor is dat de klankbordgroep niet inhoudelijk kan meepraten over de eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas in Nederland.  De provincie Noord-Brabant nam, mede namens de provincies Limburg en Zeeland, deel aan de klankbordgroep omdat hier aanvragen zijn ingediend voor proefboringen. De twee provincies staan achter het besluit van Noord-Brabant om er uit te stappen.

Het onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van de winning van schaliegas en steenkoolgas wordt momenteel uitgevoerd in opdracht van het ministerie van EZ en is bijna afgerond.

De leden van de klankbordgroep kregen eind vorige week te horen dat het concepteindrapport uitsluitend ter beschikking zou worden gesteld als hiervoor een geheimhoudingsverklaring zou worden getekend. Hier gaat de provincie niet mee akkoord, omdat ze vindt dat het debat in de openbaarheid moet worden gevoerd.

Vragen

  1. Het blijkt uit bovenstaand bericht van Omroep Brabant dat ook de provincie Zeeland (indirect) deelneemt aan de klankbordgroep schaliegas. Heeft u daar de Staten(commissie) over geïnformeerd?
  2. Wilt u aangeven wanneer het onderzoek is begonnen en op wiens initiatief dit is gebeurd?
  3. Wat is/ was de taak van de klankbordgroep en hoe verhoudt zich dat tot de opstelling van het college tot op heden?
  4. Is het onderzoek naar de mogelijke winning van schaliegas niet een taak van de Staten en, zo ja: welke is uw afweging geweest deze klankbordgroep ‘uit te besteden’?
  5. Kunt u de Staten in kennis stellen van het conceptrapport?
  6. Zo neen, wilt u zich dan inspannen om –al dan niet in samenwerking met andere ex-leden van de klankbordgroep- het rapport openbaar te (doen) maken? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

PZCGroenLinks wil opheldering over rol provincie in klankbordgroep schaliegas