GroenLinks heeft zich steeds ingezet voor het behoud van de Trekdijk als landelijk gebied. Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Het ziet er naar uit dat die visie er niet zal komen en GroenLinks vindt dat het beter is af te zien van verdere ontwikkeling.

Onderstaand het amendement dat GroenLinks indiende tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december 2015 op het actieplan Grondbedrijf.

AMENDEMENT

art. 35 RvO

Voorstel nummer 15-188 / agendapunt 6b

Onderwerp: Verkoop grond aan de Trekdijk

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 14 december 2015

Ondergetekende stelt voor om bij amendement een beslispunt 6 toe te voegen:

De raad besluit:

1.  Alle gronden in eigendom van de gemeente aan de Trekdijk te verkopen met als voorwaarde dat de huidige bestemming (landbouw) gehandhaafd blijft.

2.  Een eventueel verlies op de netto boekwaarde van deze grond te dekken uit de reserve grondbedrijf en voor zover deze niet toereikend is te dekken uit de Algemene Reserve.

Toelichting

Middels de overhandiging van vele handtekeningen onder een petitie van GroenLinks is het college bekend met de bezwaren die leven bij de bevolking van Nieuw- en St. Joosland. In eerdere discussies over de Trekdijk is door diverse partijen, waaronder GroenLinks, steeds de nadruk gelegd op de noodzaak een Walcherse bedrijventerreinenvisie op te stellen, alvorens een beslissing te nemen omtrent de Trekdijk. Nu het er naar uitziet dat die visie er niet zal komen, is het beter af te zien van verdere ontwikkeling. Het is een gebied met landschappelijke waarde en is een buffer ten op zichte van het bedrijventerrein Vlissingen-Oost. Onder het motto dat we van veel gronden de prijs kennen maar niet de waarde, stellen we voor om definitief af te zien van het ontwikkelen van een bedrijventerrein aan de Trekdijk. Hiervoor zullen we een prijs moeten betalen, maar het is beter die pijn nu te nemen dan dit door te blijven schuiven naar de toekomst.

Namens de GroenLinks

Luc Vandezande

Het desbetreffende agendapunt over de visie op het grondbedrijf met raadsvoorstel vindt u hier onder punt 6b