Schriftelijke vragen aan het college i.v.m de reorganisatie Stadsschouwburg

Theater BV zal de exploitatie van het Stadstheater aan het Molenwater overnemen, is de bedoeling. Inmiddels zijn er door Theater B.V. al personele ingrepen bij de TEZ aangekondigd, het heeft er alle schijn van dat er inmiddels onomkeerbare processen plaats vinden, zonder dat er een contract is tussen de gemeente en Theater BV.
GroenLinks stelde vragen ex art 37RVO, onderstaand de vragen.

Wij hebben kennis genomen van enkele brieven, persberichten en telefonische contacten met grieven van personeelsleden van de SSCM/ TEZ B.V.

 

Deze brieven geven GroenLinks aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.

 

In de commissie MAZA van 25 mei j.l. stelde wethouder de Vries n.a.v. vragen van de fractie van GL dat er nog sprake is van een intentieovereenkomst met Theater B.V. en dat er nog geen contract tussen de gemeente en de Theater B.V. is.  Ook vermeldde de wethouder , dat het afsluiten van het contract niet met ingang van 1 juli gerealiseerd zal zijn, aangezien er nog gesprekken gaande zijn tussen het personeel, de OR en de nieuwe exploitant.

 

Inmiddels zijn er door Theater B.V. al personele ingrepen bij de TEZ aangekondigd, het heeft er alle schijn van dat er inmiddels onomkeerbare processen plaats vinden, zonder dat er een contract is tussen de gemeente en Theater B.V.

Was het college op 25 mei 2011, toen de vragen van GroenLinks in de raadscommissie werden besproken, bekend met het gegeven dat TEZ vóór de overdracht aan Theater BV een reorganisatie zou doorvoeren?

Zo ja, waarom heeft het college daar dan toen geen mededeling van gedaan?

Zo nee, wanneer nam het college daar dan kennis van en waarom heeft het college, toen dit haar bekend werd, de gemeenteraad daarover niet terstond geïnformeerd?

 

Hoe beoordeelt het college de mededeling van de directeur van TEZ waarbij hij een reorganisatie aankondigt?

 

Bij de SSCM/TEZ zijn nog personeelsleden werkzaam die een zgn. B3 status hebben, dit is gebeurd op basis van afspraken die gemaakt zijn bij de privatisering van de Stadsschouwburg. (SSM) Welke inspanningen heeft het college gedaan om de in het verleden gemaakte toezeggingen over de B3 status voor te zetten bij de Theater B.V. ?

Welke verantwoordelijkheden t.a.v. van deze personeelsleden liggen er nog bij de gemeente.

 

De directeur van TEZ heeft aangegeven dat een reorganisatie noodzakelijk was omdat de TEZ op de rand van het faillissement stond. Wanneer kan de raad kennis nemen van de jaarrekening 2009/2010.

 

Welke afspraken zijn er gemaakt met de Theater B.V. over de terugbetaling van de lening aan TEZ in verband met de tekorten in 2008/2009.  Zie het geamendeerde Raadsvoorstel 10-130-17.  In de memo van 2 september 2010 heeft het college aangeven tot overeenstemming te zijn gekomen met de terugbetaling van deze lening. In hoeverrre is de terugbetaling van deze lening na de overname van TEZ gegarandeerd.

 

Op welke wijze heeft het college vastgelegd , dat in het Middelburgse theater  voldoende kwalitatief hoogwaardige , grensverleggende producties geprogrammeerd blijven?

 

Theater B.V. is genoemd als toekomstige exploitant van ZEP-Dome. Zijn er in de overeenkomsten tussen gemeente en Theater B.V. relaties gelegd tussen de exploitatie van ZEP-Dome en het Theater aan het Molenwater.

Hoe zal de programmering in het ZEP-Dome zijn?  Is het juist dat in de ZEP-Dome ook theaterproducties voorzien zijn?

 

Joke van Nieuwenhuizen, GroenLinks Middelburg