Orionis zienswijze begroting, GRexit?

De Gemmeenschappelijke Regeling rondom Orionis baart de raad veel zorgen. Het is maar de vraag of de raad voldoende invloed kan uitoefenen op deze regeling. Op de raadsvergadering van 13 juli waren er dan ook de nodige amendementen en moties. Hieronder de zienswijze, uitgesproken door Leny van den Heuvel. Vermeldenswaard is dat ondanks dat motie 3-4 van de SP en GroenLinks de fracties naar aanleiding daarvan toch besloten hebben gezamenlijk zich te buigen over de invloed die de raad kan hebben op het beleid.

Orionis Zienswijze begroting

Voorzitter, ik zou hier weer hetzelfde betoog kunnen houden als een paar jaar geleden. Ik zal u dat besparen maar het laat wel zien dat er niets verandert en dat we steeds opnieuw met een tekort geconfronteerd worden.Onze fractie is blij dat nu ook andere fracties d.m.v. amendementen en moties laten blijken dat het hun ernst is. In het kort wil ik even de reacties van onze fractie op de amendementen en moties geven:

  • Amendement 3-1 van de SP

Dit amendement zullen wij niet steunen, omdat wij vinden dat de bezuiniging van 10% noodzakelijk is en moet doorgaan. Hiermee verwijs ik gelijk naar

  • Amendement 3-2 van de CU SGP en GL

10% bezuinigen op de bedrijfsvoering, maar dat mag nooit ten koste gaan van de taakstelling; het uitplaatsen van mensen naar de arbeidsmarkt.

  • Motie 3-3 van de SP

Onze fractie vindt dat de SP met deze motie op een aantal punten wel erg scherp door de bocht gaat. De dekking voor de kosten vinden wij niet juist. De 25.000 banen die in deze motie voor 2016 genoemd worden, moeten volgens onze informatie voor 2025 ingevuld zijn. Voor 2015 moeten er nog 3.000 ingevuld worden. Wij vinden het wel belangrijk dat de gemeente actie gaat ondernemen om deze garantiebanen aan te bieden. Dat brengt mij eigenlijk bij de vraag aan het college hoe ver het nu eigenlijk staat met die garantiebanen binnen de gemeente. Wij zullen de motie daarom wel steunen om hiermee een duidelijk signaal af te geven.

  • Motie 3-4 van de SP

GroenLinks heeft eerder al eens geopperd om eens in overweging te nemen of deze Gemeenschappelijke Regeling nog wel efficiënt is. Orionis is een gedrocht geworden, waar wij als raad alleen nog maar ja tegen kunnen zeggen. Als raad hebben we nauwelijks nog invloed op het beleid. Wij vinden het daarom nuttig om eens te bekijken wat het voor onze gemeente zou betekenen als we eruit stappen. Grexit staat de laatste maanden veelvuldig in het nieuws, ik zou aan het woord Grexit een nieuwe invulling willen geven nl G.R. exit. Daarom zijn wij mede indiener van deze motie.

De agenda en de moties en amendementen vindt u hier