Notulen ALV 30 mei 2017

Aanwezig: Riet Beukert, Egbert Janssen Andeweg, Janine Cooijmans, Louise de Dreu, Gorana Kordis, Jeroen Portier, Maaike Walraven, Els Verhage, Frans van Spaandonk, Danielle Korber, Femke IJsseldijk, Leny van de Heuvel, Marianne Golstijn, Luc Vandezande, Adrie van ’t Westeinde, Petra de Ruiter, Trees van de Borgt, Juliën Bottse, Els Reims, Tiny Polderman, Reint Rengers, Jos Bom.

Afwezig met kennisgeving: Marie Prins.

Notuliste: Jos Bom

  1. Opening.
  1. Notulen ALV dd. 07-12-2016.

Notulen goedgekeurd.

  1. Mededelingen.

Geen.

  1. Financiën en kascontrole

Verslag kascontrole: Luc en Gorana hebben de kas in orde bevonden.

De ALV geeft decharge aan het bestuur.

  1. GroenLinks-PvdA Vlissingen

Er is in november een mail gestuurd van voorzitter PvdA Vlissingen naar bestuurd GL-Walcheren met de vraag of er op welke kan worden samengewerkt.

Op de BV van 07-12 is er besloten eerst de verkiezingen maart 2017 af te wachten.

Het is van belang dat de fractie het ook ziet zitten. Er is een overleg geweest met het bestuur van de PvdA. Bedoeling was één gezamenlijk goed blok te vormen in de samenwerking. Er is advies gevraagd aan de steunfractie. Er zijn voors- en tegens uit gekomen. Van belang is: is dit voor GroenLinks de gedroomde samenwerking? Reint leest de standpunten hieromtrent van de steunfractie op.

Het landelijk advies is: als je het op eigenkracht kan doe het dan op eigen kracht.

Els: samenwerken prima, fuseren gaat mij te ver.

Wie is voor één fractie GroenLinks - PvdA: alle aanwezige tegen.

  1. Kandidatenlijst Veere.

PvdA- GroenLinks Veere bestaat al vele jaren. We hebben moeite om voldoende mensen op de kandidatenlijst te krijgen.

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten hebben we afgesproken dat de ALV over de samenwerking beslist.

De overleg ontbreekt tussen Reint, Jeroen, Peter en Maaike. Dit gesprek zal plaatsvinden voordat er een beslissing wordt genomen over de samenwerking en samenwerkingsovereenkomst, welke ook door de ALV goed gekeurd moet worden.

Wie is er voor een mandaat t.a.v. het bestuur hierin: alle aanwezigen. Commissie FSS wil hier graag bij betrokken zijn.

  1. Gemeenteraadsverkiezingen 21-03-2018.

Hoe kijken we aan tegen de gemeenteraadsverkiezing van 2018? Er wordt vanuit het landelijk aangedrongen om bepaalde zaken te coördineren. Er is een permante campagnecommissie, er is een commissie FSS en er wordt meer vanuit het landelijk bureau gestuurd op gezamenlijk campagne voeren.

In 2018 wil GL weer in de raad van Borsele komen. GL Schouwen-Duivenland wil terug in de raad. GL Schouwen-Duiveland is benaderd door de PvdA voor een gezamenlijke fractie. Eveneens in de gemeente Hulst maakt kans terug te keren in de raad.

Op 24-06 wordt op het landelijke kantoor de campagnecommissies verwacht om de campagne in één richting te kunnen sturen.

Frans: er is geen programma, er moeten kandidaten geworven worden. Ik had verwacht dat iets als een project klaar zou zijn waarin de aanpak voor de verkiezingen planmatig ingevuld wordt.

Reint: er is een tijdlijn, het bestuur houdt de tijdlijn in de gaten. Er wordt altijd een raamwerk gemaakt van het programma en dat wordt lokaal ingevuld. Dat is er al.

Met de notulen zullen we proberen de tijdlijn mee te sturen.

Maaike: het zal goed zijn om als GL-Walcheren dezelfde thema’s benoemen.

Tiny: commissie FSS: Functioneren, Scouting en Selectie. Commissie FSS is landelijk ingesteld.

Trees, Marten en Tiny zijn genoemd.

Functioneren: jaarlijks een gesprek met vertegenwoordigers en wethouders, dit rapporteert aan de ledenvergadering. Marten en Tiny zijn gesprekken aangegaan met raadsleden raadsvolgers en fractievolgers. Ben je nog de juiste man vrouw op de plek? Voel je je gesteund door GL? Heb je nog ontwikkeling nog? Vind je het leuk? Dit werd als zeer positief ervaren.

Er zijn anonieme aanbevelingen gekomen waar wat mee gedaan gaat worden.

Scouting: het vinden van meerdere assistent raadsleden met de bedoeling als kandidaat raadslid voorgedragen te worden. Onderzoeken welk talent bij hen past. Nieuwe leden actief benaderen

en vertellen meer over GL. We presenteren ons als een actieve leuke club.

Selectie: wordt gedaan vanuit de scouting. Het houden van een leergang. Folders gemaakt en uitgedeeld. Er zijn een kleine 15 mensen die de leergang Groenlinks in Zeeland volgen.

Wat maakt een raadslid een goed raadslid? Hoe functioneert een gemeente raad?

Maaike: hoe gaat het met de selectie?

Tiny: dit is meer voor de lokale afdeling.

Adrie: hoe komt de lijst tot stand?

Reint: dit moet lokaal ingevuld worden en daar moet een kandidatencommissie komen.

Er moet een oproep komen voor de kandidatencommissie.

Luc: wie gaat zich bezighouden met mensen te benaderen vanuit het verleden?

Het bestuur gaat hier actie in nemen als er te weinig kandidaten zijn of als aanmeldpunt om eventuele kandidaten te benaderen. Zolang er geen kandidatencommissie meldt het bij het bestuur.

Voor de zomervakantie een kandidatencommissie samenstellen.

De commissie FSS heeft een inbreng in de kandidatencommissie.

 

Permanente Campagne commissie: terugblik op de afgelopen verkiezingen. Bij de provinciale statenverkiezingen was er een campagne commissie. Er is besloten deze commissie permanent te maken. Van elke afdeling zitten hier 1 – 2 leden in. Doel is zoveel mogelijk te centraliseren. Bij de afgelopen verkiezingen is er gekeken: waar zitten onze kansen. Dat bleek Middelburg te zijn. Dat is de reden geweest om een campagnepand in Middelburg te hebben. Dit was er en is bevolkt door vrijwilligers. Dit is heel goed bevallen, je krijgt bewust mensen die voor GL kiezen. Ook in andere steden wil men proberen een campagnepand te krijgen. Al is het maar voor bv de laatste week.

Zelfs in de peiling van Maurice de Hond een paar dagen tevoren was de grootste in Middelburg. We willen dit meegeven aan de lokale afdelingen. Het is niet goedkoop. Het pand in Middelburg voor 2 weken kost 750 euro, alleen de huur. Er komen altijd extra dingen bij. Een leuk punt om met z’n allen hier vanuit te vetrekken.

Wat voor mogelijkheden hebben we binnen Walcheren: vanaf 01-05 49 nieuwe leden in Zeeland. Er zijn veel studenten bij. Jongeren doen veel online. Alle vrijwilligers zijn gebeld met de vraag, waar zijn je interesse, wat wil je doen?

Jeroen: vraag voor de 24-ste? Hoe kun je zeeland hetzelfde effect krijgen als bij de afgelopen verkiezingen bij het landelijke.

Adrie: het zou fijn als landelijke politici de campagne ondersteund.

Reint: op 05 -05 heb ik enkele mensen van Dwars gesproken en zij willen proberen opnieuw Dwars actief te krijgen voor zeeland.

Tiny: oppassen niet veel de jongeren te knuffelen maar de ouderen houden daar ook van, deze moeten we ook vasthouden en koesteren.

Els: GL is vernieuwd door jongeren landelijk. Niet in Zeeland.

Leny: Jeroen en ik zijn aan het bekijken of we thema’s voor jongeren kunnen bedenken samen met D’66 en eventueel de CU. Niet profileren als GL maar breder dan alleen GL.

Reint: als er ideeën zijn koppel dit terug aan Leny en Jeroen.

  1. Rondvraag.

Riet: ik heb een opmerking. Fiets-voetveer. Wat gaat GL doen met deze situatie in de provincie:

Ik wil daar ook over meedenken.

Reint: dat is meer iets voor de provincie.

Maaike: na de goedkeuring van de kas moet er een nieuwe kascommissie gevormd worden.

Luc: het was een zware klus maar ik wil het best nog een keer doen. Eveneens Gorana.

Els: we hebben een motie samen met SGP de deur uitgedaan over vuurwerk. Nader bericht volgt.

Frans: opmerking: ik heb nog nooit meegemaakt dat een financieel stuk door de ALV wordt goedgekeurd zonder dat de leden dit gezien hebben.

In elke ALV van welke vereniging zit ik: ALV van de afdeling Walcheren.

Reint: in september is er een vredesweek. Daar zette GL zich altijd voor in. Ik ben benaderd door een nieuw lid met de vraag of er met GL-Walcheren iets gedaan kan worden in deze week door GL.

Jules: in Vlissingen wordt hier al aandacht aan besteed. We zijn al bezig een programma te maken. Ik zal het naar Reint sturen. Koppel dit terug en kunnen we daar gezamenlijk aan meewerken.

Reint: speciaal aandacht vragen voor de petitie Brouwers eiland. deze wordt morgen aangeboden bij het gemeente huis Zierikzee.

  1. Sluiting.