Nieuws vanuit de fractie, de Kwaliteitsatlas

Een toekomstvisie voor Middelburg vanuit het college en de raad, de rode draad voor de komende bestuursperiode van Middelburg. GroenLinks heeft deze Kwaliteitsatlas mede vastgesteld, maar met kanttekeningen zoals verwoord in deze bijdrage, die we hebben uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van afgelopen maandag.

Een van de speerpunten van het college-programma was de herijking van de Kwaliteitsatlas.

We hebben diverse documenten op dit vlak gezien en nu bijna aan het eind van deze raadsperiode verschijnt dan die herijkte Kwaliteitsatlas.

Waar de vorige atlas vooral gedomineerd werd door groei van bevolking en stedebouwkundige ontwikkelingen, krijgt nu ook een sociale visie nadrukkelijk een plek in die herijkte atlas. En terecht, want…….een stad is meer dan stenen.

In uw groei-ambities zagen wij veel veranderingen: u liet het geambieerde inwonersaantal van 54.000 varen, wilde vervolgens wel groeien maar geen aantal noemen en tot een half jaar geleden riep u nog steeds, dat we moesten groeien in bevolkingsomvang.

In deze herijkte atlas ziet u groei niet langer als een vanzelfsprekend gegeven. Bouwen gaat u vooral doen om de verdunde gezinnen op te vangen. U gaat dus bouwen voor een veranderende bevolkingssamenstelling. Meer ouderen, meer alleengaanden en meer éénouder gezinnen. De Kwaliteitsatlas is daarmee meer afgestemd op de werkelijkheid en GroenLinks kan zich in deze hoofdlijn vinden. Voor GroenLinks is “bouwen naar behoefte” het uitgangspunt voor het woningbouwbeleid.

Wij vinden dat er gebouwd moet worden in de buurt van voorzieningen, op plekken met goede openbaar vervoer-mogelijkheden. Stedelijk bouwen, compact bouwen en meervoudig gebruik van de ruimte zijn voor ons kernbegrippen.

Helaas steekt het college ons inziens nog te veel in op het groenstedelijk bouwen.

U hebt inmiddels de locatie Cleene Hooge aangewezen als reserve bouwlocatie, maar dat gaat ons niet ver genoeg. Voor ons is dat een bijzonder en groen stuk Walchers landschap en daar willen wij zuinig op zijn.

GroenLinks kiest ervoor om juist nu al uit te spreken om daar niet te gaan bouwen. Wij zijn mede-ondertekenaars van een amendement om Cleene Hooge als bouwlocatie te schrappen.

We zijn teleurgesteld dat de Woonvisie niet klaar zal zijn voor de komende verkiezingen.

De herstructurering van Ramsburg is in de Kwaliteitsatlas naar de 2e fase geschoven, terwijl in het stuk Kiezen en Delen van het stedennetwerk is aangegeven dat deze als 1e ontwikkeld moet worden. Ramsburg wordt de entree van Middelburg en het kan niet zo zijn dat die ontwikkeling dan naar achteren wordt geschoven. Echter, we hebben begrip voor het argument van het college: er zit een groot financieel tekort op dit plan. Wij vinden dat het (nieuwe) college de komende jaren zich in moet zetten om via provinciale, rijks - en Europese bijdragen dit tekort aanzienlijk te verminderen. Voor ons is die herstructering van Ramsburg  een top-prioriteit.

Bij uw plannen voor ruimte voor bedrijvigheid zetten wij vraagtekens. U plant naar ons idee te veel hectares aan kantoorlocaties, die geen rekening houden met de realiteit. We hebben te maken met een forse economische crisis en expansie voor nieuwe kantoorlocaties zijn duidelijk minder. Kijk hoe de ontwikkelingen zijn gelopen in Stationsgebied-West en gaat DeltaNuts inderdaad een nieuw onderkomen krijgen in Middelburg?

De Kwaliteitsatlas pretendeert een visie te geven op de ontwikkelingen tot 2030. Dat is dus 20 jaar vooruit kijken. U doet dat bij het speerpunt Wonen, maar bij de overige speepunten doet u dat veel minder. Milieu en water zijn vooral een weergave van bestaand beleid en dat geldt ook voor mobiliteit.

Bij mobiliteit wordt een belangrijke uitspraak gedaan over de autoluwheid van de binnenstad, maar de manier waarop dit in de komende 20 jaar bereikt kan worden ontbreekt. Wat is de visie van het college bijvoorbeeld op het aantal auto’s van bewoners van de binnenstad?

Op grote lijnen staat GroenLinks achter uw doelstellingen bij de speerpunten sociale structuur. Wij zien daar veel van onze politieke standpunten in terug. Wel hebben we wat opmerkingen bij uw visie op onderwijs.

Bij de sociale infrastructuur zet u sterk in op allerlei sociale vangnetten, die erop gericht zijn dat jongeren met een startkwalificatie/diploma toegerust worden. Dat vindt ook GroenLinks een goede zaak. Wij missen een toekomstvisie, die rekening houdt met de toekomstige vergrijzing en ontgroening. Als gemeente hebben we over de inhoud van het onderwijs weinig te vertellen. Onderwijshuisvesting is onze belangrijkste taak en juist een meerjarige visie op die huisvesting ontbreekt. Wat heeft die toekomstige ontgroening voor gevolgen voor die huisvesting en de bestaande onderwijslocaties?? En waar zijn de plannen voor uitbouw van het bredeschool-concept naar het voortgezet onderwijs??

Als laatste willen we onze teleurstelling uit spreken bij uw speerpunt kunst en cultuur. Uw concrete inzet richt zich vooral op een cultuurhistorisch aanbod met bijhorende activiteiten. Wij zien weinig terug van het Cultureel Profiel met uitzondering van het opnieuw laten organiseren van de tweejaarlijkse Beeldende Kunstmanifestatie.

Waar is uw aandacht, inzet en visie voor nieuwe en vernieuwende kunst en cultuur?? Wij betreuren het nog steeds dat u jonge en veelbelovende kunstenaars zoals KipVis niet in Middelburg hebt weten te houden. Ook uw aandacht voor amateurkunst gaat niet verder dan……..ambtelijk wordt een nota Amateurkunst voorbereid. GroenLinks vindt dat Middelburg zich veel meer kan profileren en manifesteren op het gebied van kunst en cultuur. Wat we nu terug zien vinden wij mager, we missen passie om hier werk van te maken.