Nieuws van de fractie

Amendementen en moties, ingediend in oktober

Maandag 2 november heeft onze fractie een amendement ingediend samen met de SP en PPM Akdag. Het ging om het voorstel Vestiging nieuwe verkooppunten softdrugs (coffeshops) in Middelburg.
In dat amendement stelden we voor om coffeeshops uitsluitend te vestigen in autovrije gebieden en de openingstijden van die coffeeshops moeten vallen binnen de openingstijden van de winkels in de omgeving van de locaties. Verder hebben we het college opgedragen om binnen 3 maanden uitvoering te geven aan het raadsbesluit d.m.v. aanwijzing van 2 adressen waar de verkoop van softdrugs gedoog wordt.
Dit amendement werd niet gesteund door de andere partijen.
Uiteindelijk besloot een krappe meerderheid van de Middelburgse raad te kiezen voor een locatie verstopt aan de rand van een bedrijventerrein aan de Kleverskerkseweg. Ook kreeg het college de opdracht mee om die coffeeshop bij voorkeur door een stichting te laten beheren die niet commercieel werkt.  Onze fractie is absoluut niet gelukkig met dit besluit, we zijn altijd voorstander geweest van een locatie in de binnenstad.
En een stichting, die zo'n shop moet gaan beheren, daar hebben we veel twijfels over. Wie gaat die stichting financieren (geen enkele bank zal daar geld aan willen lenen en moeten we dan als gemeente hier een voorfinanciering of bankgarantie voor afgeven?) en hoe wordt de bevoorrading geregeld (in het oorspronkelijke voorstel van de PvdA stond uitsluitend door lokale teelt, maar hoe regel je dat: elke inwoner van M'burg 10 planten?). Kortom onze fractie was en is niet gelukkig met het eindresultaat en we hebben met veel tegenzin uiteindelijk ingestemd.
We hebben die avond ook een motie ingediend bij het agendapunt Begroting 2010. In die motie hebben we het college gevraagd binnen een half jaar een klimaattop te organiseren voor ondernemers, waardoor de gemeente een beter inzicht krijgt in wat er speelt en waar ondernemers afspraken kunnen maken over de aanpak van een klimaatbeleid in Middelburg.
Doel is om in dialoog met de gemeente samen te gaan werken om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
Er bleek sympathie te zijn voor onze motie. De VVD was bereid deze te steunen, mits ook de andere Walcherse gemeenten hierbij werden betrokken. Het CDA vond dat hier maar een informatiemarkt voor georganiseerd moest worden. De PvdA vond ons voorstel te hoog gegrepen, dit moeten we overlaten aan de provincie en het Rijk. Steun kregen we van de SP en ChristenUnie.
Uiteindelijk kregen we de toezegging van de wethouder (H. van Klinken) dat hij in december met een voorstel gaat komen op basis van onze motie. Hij zal dan ook met een begroting komen ofwel wat gaat ons dit als gemeente kosten?  Een gedeelte kan in elk geval gefinancieerd worden via het Groen Akkoord, ondertekend door provincies, gemeenten en waterschappen. De vraag blijft heeft de raad van Middelburg daar ook geld voor over?  We zullen het merken als de wethouder zijn voorstel voorlegt aan de raad in december. Wij vinden in elk geval, dat als er geld te vinden is voor een Giro d'Italia en de viering van de verjaardag van de Koningin in Middelburg er ook geld bschikbaar gesteld mag worden om werk te maken voor de aanpak van het klimaatprobleem.
Joke van Nieuwenhuizen