Initiatiefvoorstel Intercity

GroenLinks Zeeland doet een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek naar snellere treinverbindingen in de toekomst op het traject Vlissingen – Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda. De intercity zou 160 km/u moeten gaan rijden. Naast het aspect veiligheid zou bestudeerd kunnen worden welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om het reizen per trein (en het vervolg i.c. aansluiting van verder vervoer) aantrekkelijker te maken. Tevens wordt gekeken naar de bestuurlijk gewenste spoorverbinding Zeeland – Antwerpen.

Dit onderzoek is o.i. gewenst en noodzakelijk om de boot/trein in de toekomst niet te missen. Voor sommige nieuwe spoorwegtracés is 160 km/u uitgangspunt. Het is te verwachten dat deze trend zich door zal zetten. Zeeland zal wat dat betreft naar verwachting voorlopig geen prioriteit hebben. Zaak om zelf de koe bij de horens te vatten. Een goede en snelle treinverbinding die aansluit bij andere snelle lijnen opent bij voorbeeld de mogelijkheid voor aansluiting op de HSL.

De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek kunnen gefinancierd worden uit het statenbudget 2013 en worden geschat op € 20.000,00.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,gelezen het initiatiefvoorstel van GroenLinks van 24 oktober 2012;

b e s l u i t e n :

een krediet beschikbaar te stellen van € 20.000,00 en dit ten laste te brengen van het statenbudget 2013.

Langetermijnvisie

InleidingHet college van Gedeputeerde Staten investeert in rijksprojecten. Zoals het voor miljoenen meefinancieren van de zeesluis bij Terneuzen en het verbreden van de A58 bij Goes. Afgezien van het realiteitsgehalte van deze medefinanciering, moet geconstateerd worden dat het Rijk juist vele miljoenen bezuinigt op lagere overheden. De provincie moet zich beperken tot haar kerntaken, aldus het college. Daar hoort – strikt genomen - geen medefinanciering van rijkstaken bij!

Zeeland heeft bovendien geen behoefte aan meer asfalt. Congestieproblemen doen zich hier behoudens een (Vlake-)incident niet voor. GroenLinks besteedt de extra miljoenen liever aan verbeteren van het OV. Goed voor economie en milieu!

Treinen zullen in de toekomst, afhankelijk van de mogelijkheden, sneller gaan rijden. Dat zal vermoedelijk gaan gebeuren op drukke trajecten. Het is aannemelijk dat het spoor in Zeeland niet bovenaan het lijstje staat. Het heeft de voorkeur van GroenLinks prioriteit te geven aan onderzoek naar de mogelijkheden van een sneller en beter OV op termijn.

Onderstaand een voorstel voor een haalbaarheidsstudie. Het doel is de uitkomsten te gebruiken voor een langetermijnvisie.

Super-intercityDe trein Vlissingen – Bergen op Zoom heeft een reistijd van 48 minuten. Dat is een snelheid nagenoeg gelijk aan vervoer per auto. Conclusie wat betreft de snelheid is dat de trein geen voordelen biedt ten opzichte van de auto. Het voordeel van de auto is dat men veelal exact op de plaats van bestemming kan komen. De trein heeft wat dat betreft een achterstand. Het vervoer per auto is door het demissionaire kabinet ‘gestimuleerd’ door het waar mogelijk instellen van de 130km-grens. Binnen Zeeland geeft dit nagenoeg geen tijdwinst. In deze tijd van ‘snel, sneller, snelst’ en ‘tijd is geld’, is het de moeite waard te onderzoeken in hoeverre een snellere treinverbinding een (beter) alternatief voor de auto zou kunnen zijn.

Tijdwinst en het daarmee aantrekkelijker maken van het OV is ons inziens het maken van een snelle(re) treinverbinding in de ochtend- en avondspits tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. Daar is dan het grootste reizigersaanbod c.q. woon- werkverkeer. De verbinding is van belang voor de economie en inwoners van Zeeland en zorgt voor een duurzame, betere en snellere verbinding met de Randstad. Wij stellen ons voor dat deze ‘super-Intercity’ in de ochtend- en avondspits om het uur moet rijden met als stopplaatsen Vlissingen, Middelburg, Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, en wellicht Breda (aansluiting op de HSL). Waar de maximale baansnelheid in Nederland 140 kilometer per uur is, zou dit moeten veranderen in 160 km/u. Zeeland heeft een betrekkelijk eenvoudig spoorwegennet met niet al te veel gelijkvloerse kruisingen. In die zin kan de veiligheid optimaal worden gewaarborgd. De volgende aandachtspunten zijn van belang:

•    160 km/u rijden vraagt om een ander beveiligingssysteem dat zowel op de baan als in treinen aanwezig moet zijn. •    Een tweede argument is de veiligheid op aanliggende stations. Ook hier gelden voor 160 km/u andere eisen dan voor de huidige snelheid. Zo schrijft de Spoorwegwet bredere perrons voor, wat inhoudt dat alle stations op de lijn moeten worden aangepast.•    Er bestaat een wettelijke eis rond overwegen. Op een lijn waar zo hard wordt gereden, mag namelijk geen enkele overweg liggen. Dat wil zeggen dat alle overwegen gesaneerd worden, of dat er tunnels/viaducten voor in de plaats komen;•    160 km/u zal vermoedelijk niet gehaald worden op het deel Vlissingen - Middelburg. De aanpassingen moeten dus gebeuren op het traject Middelburg – Bergen op Zoom c.q. Roosendaal/Breda

Wat moet er gebeuren?Wij kunnen ons voorstellen dat ‘Zeeland’ niet de hoogste prioriteit heeft van de NS. Technisch gezien is veel mogelijk. 160km/u is een toegestane snelheid op dit baanvak en voor sommige nieuwe tracés zelfs het uitgangspunt. Belangrijkste vraag is waarschijnlijk: Wat kost het? Wel belangrijk maar niet onze eerste vraag voor een langetermijnvisie.

GroenLinks stelt voor een haalbaarheidsstudie te doen naar de pro’s en contra’s van een ‘super-Intercity’ voor het traject Vlissingen – Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda. Deze intercity zou 160 km/u moeten gaan rijden. Naast het aspect veiligheid zou bestudeerd kunnen worden welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden om het reizen per trein (en het vervolg i.c. aansluiting van verder vervoer) aantrekkelijker te maken.

De kosten van de haalbaarheidsstudie kunnen gefinancierd worden uit het statenbudget.

De opdracht zou kunnen luiden:Is het mogelijk om op termijn (om te beginnen) in de ochtend- en avondspits een 160 km/u Intercityverbinding te maken tussen Vlissingen en Bergen op Zoom / Roosendaal/Breda met als halteplaatsen: Vlissingen, Middelburg, Goes, Bergen op Zoom / Roosendaal, welke aanpassingen zijn daarvoor nodig? Gelijktijdig  kan t.z.t. aangehaakt worden op de HSL. Voorts is er nog steeds de bestuurlijke wens om een directe (goederen) treinverbinding Zeeland-Antwerpen te realiseren. Nagegaan moet worden of een personentrein op deze route tot de mogelijkheden behoort. ______________________________________________________________________________________

In de media:

PZC: Snelle Intercity Zeeland bepleit