Loskade Middelburg
Loskade Middelburg

Gemeente kapt onnodig bomen, aantasting groen

Afgelopen maandag boog de Commissie Ruimte zich over het evaluatierapport "Kappen van bomen en totes beleid waardevolle bomen" op verzoek van GroenLinks Middelburg. Naar de mening van de fractie worden er teveel bomen gekapt en en werd daarom vorig jaar 13 juli bij motie van GroenLinks, LPM, D66 en PvdA verzocht de waardevolle bomen te inventariseren en te bekijken hoe deze behouden kunnen blijven. Toch werd onlangs een raadsvoorstel ingediend om de bomen aan de Loskade te kappen en vervangen door jonge bomen. Ondanks de kritiek van de raad kwam het voorstel in vrijwel gelijke bewoording terug op de agenda. Onderstaand de tekst die ons raadslid Leny van den Heuvel uitsprak tijdens de Commissievergadering.

Commissievergadering Ruimte 18 januari 2016

Voorzitter, het voelt een beetje onwennig vanaf deze plaats maar ik heb hiervoor gekozen om de zorgen van mijn fractie over het kappen van bomen in onze stad meer kracht bij te zetten. Het zal u niet ontgaan zijn dat wij met regelmaat protesteren als er weer bomen gekapt zijn in Middelburg. En voorzitter, in onze stad worden onnodig veel bomen gekapt. Zeer recent nog de bomen op plein 40 en aan de Rooseveltlaan. Het is daarom ook dat wij 13 juli met andere partijen een motie hebben ingediend om dit meer aan banden te leggen door de beleidsvisie waardevolle bomen op een aantal punten aan te passen zodat niet klakkeloos elke boom gekapt kan worden.

Voorzitter, op verzoek van onze fractie staat de evaluatie bomenkap op de agenda. Als eerste wil ik hier op reageren. In de inleiding wordt genoemd dat de motie van 13 juli meegenomen wordt in dit evaluatierapport. Het belangrijkste uit deze motie, het aanpassen van de beleidsnotitie waardevolle bomen, zien wij nergens terug. Hoe zit dat, legt het college de motie naast zich neer, of kan het college aangeven op welke wijze zij dan wel tegemoet is gekomen aan de volledige motie?

Dat de Tuin van Zeeland tweemaal per jaar betrokken wordt d.m.v. een overleg, dat is een pluspunt en kan hopelijk helpen om bomen te sparen voor onze stad. Maar tussen overleggen en luisteren zit soms een groot verschil. Hoe gaat het college hier verandering in aanbrengen?

In de evaluatie wordt te makkelijk uitgegaan van we plaatsen meer bomen terug als er gekapt worden. Het is natuurlijk zo dat, wanneer bomen van bijvoorbeeld 20, 30  jaar oud gekapt worden en je zet er jonge boompjes voor terug, die niet dezelfde effecten hebben als oudere bomen. De kroon en wortels van één zo'n grote boom hebben in feite net zoveel volume als dat van 20 jonge boompjes. Deelt het college deze mening?

Wat betreft controle op illegale kap van particuliere bomen wordt aangegeven dat men niet de mankracht heeft om te controleren of burgers illegaal waardevolle bomen rooien. Naar onze mening, voorzitter, moet zoiets via luchtfoto's toch te controleren zijn. Helaas zijn de bomen dan natuurlijk wel al weg maar een keer een boete uitdelen kan een preventieve werking hebben. Is het college voornemens hier werk van te maken?

In het evaluatierapport wordt aangegeven dat het uitgangspunt is dat onderzoek en uitvoering van kapwerkzaamheden door externe bedrijven losgekoppeld wordt om belangenverstrengeling te vermijden. Wij zijn het met de Tuin van Zeeland eens dat dit niet altijd het geval is. Als voorbeeld, de kap van de linden op Herengracht is gekapt door het bedrijf die ze ook beoordeeld had. Dit is naar onze mening belangenverstrengeling. Hoe gaat het college dit in het vervolg aanpakken?

Voorzitter, wij vermoeden dat deze evaluatie niet volledig is, onder ander dat er meer bomen gekapt zijn dan opgesomd in deze evaluatie. Wij concluderen dat er voor een groot deel aan de motie van 13 juli voorbij gegaan wordt. Het was onze bedoeling dat we eerst de evaluatie als agendapunt zouden behandelen, daarna de beleidsnotitie “waardevolle bomen” en daarna de wortelopdruk aan de Loskade. Waarom kiest het college er voor om de nota en de ongewijzigde beleidsvisie via de actieve informatieplicht aan te bieden en niet in gewijzigde vorm door de raad te laten vaststellen?

De bomen op de Loskade houden ons al enige tijd bezig. Er is al veel over geschreven. Veel verwarring, wat het allemaal niet inzichtelijker maakt. Uit alle informatie die we van het college hebben gekregen, en dat is heel veel, en de reacties van anderen hierop, heeft onze fractie 3 punten gedistilleerd die wij graag aan deze raad willen voorleggen.

Ten eerste voorzitter er worden spelletjes gespeeld. Er worden raadsstukken gemaakt die van alle kanten rammelen. Er worden in die stukken appels met peren vergeleken. Een paar voorbeeldjes:

  • In de begroting voorjaar 2015 werd  20m3 grond voor standplaatsinrichting per boom toegepast, nu 56m3, en is de raming van kosten met € 10.000,00 gedaald. Opmerkelijk!
  • Bij vervanging van de bomen hoeft er maar een deel van de Loskade herbestraat te worden en bij behoud van de bomen de gehele Loskade. Opmerkelijk!

Hoe moeten wij dit soort verschillen duiden?    

Raadpleeg hiervoor ook de korte samenvatting van de heer Sneep.

Ten tweede, de communicatie daar heeft het aan ontbroken. De Tuin van Zeeland heeft, met een delegatie, een gesprek gehad met de wethouder en ambtenaren. Verslag hiervan zit bij de stukken. Wat heb je aan zo’n gesprek als de aanbevelingen van deskundigen in de wind geslagen worden? Waarom worden de adviezen van de Tuin van Zeeland en de heer Sneep niet serieus genomen?

En als laatste de tunnelvisie van dit college. Het college is met een voorstel gekomen om de abelen aan de Loskade te vervangen, dit voorstel kreeg veel kritiek, vanuit de raad en vanuit maatschappelijke organisaties. Voorstellen zijn een paar keer aangepast, er is een nieuwe poging gedaan, en steeds kwam er weer kritiek vanuit de raad. Uiteindelijk ligt er hier nu weer een voorstel dat in wezen hetzelfde is als het eerste voorstel. Heeft het college niet om zich heen gekeken of heeft zij slechts gedacht dat er ondanks alle kritiek toch altijd weer licht komt aan het einde van tunnel en is ze gewoon haar gang gegaan?

Voorzitter, ik vraag de fracties nog eens goed te kijken naar het advies van de heer Sneep en zijn berekening van de kosten, die hij op eigen initiatief en geheel kosteloos n.a.v. het raadsvoorstel heeft opgesteld. U kunt deze vinden als bijlage 5 bij het raadsvoorstel. Het kan dus anders en de kosten zijn gelijk aan het vervangen van bomen zoals het college wil! Als we meegaan met het raadsvoorstel van het college zoals het nu voor ons ligt, dan is in Middelburg het hek van de dam!

Als laatste het recente nieuws van de kastanjeboom aan het Tympaanplein die vernield is door tot nu toe onbekenden. Gaat het college hiervoor eerst deskundigen raadplegen alvorens er een besluit genomen wordt tot wel of niet kappen van de boom?

Leny van den Heuvel

Agendapunt 3 en 8a van bijgaande agenda van de Commissie Ruimte

In de pers:

PZC: Gemeenteraad Middelburg uit felle kritiek op kappen bomen Loskade

Internetbode: Beekman geschokt over vernielen kastanje Tympaanplein