Geld voor Porthos?

Afgelopen maandag tijdens de raadsvergadering stemde de raad van Middelburg over het tijdelijk extra mensen aantrekken voor het uitwerken van een nieuwe structuur voor Porthos. Dat kost uiteraard geld. . GroenLinks diende een motie in om minder aan overhead en meer aan zorg te besteden. Alleen de fracties van D66, GroenLinks en LPM stemden maandagavond tegen. Ze vinden dat het mogelijk moet zijn om met het huidige aantal ambtenaren die nieuwe structuur te bedenken en uit te werken. 

 

Leny van den Heuvel zei het volgende over agendapunt 10 en 11:

10. Sociaal domein

Onze fractie heeft gemeend een motie in te dienen om een halt toe te roepen aan de bureaucratie zoals we steeds weer zien bij het sociaal domein. Wordt het niet eens tijd om hier mee te stoppen en meer tijd en geld te gaan steken in daar waar het voor bedoeld is de zorgvragers in onze gemeente?

In december hebben we als raad toegezegd dat we voor een jaar extra geld beschikbaar stellen aan Porthos en daarbij duidelijk gevraagd Porthos te reorganiseren. De twee rapporten en het rapport van de rekenkamer waren daar duidelijk over. Geld voor zorg hoort bij de zorgvrager en niet om opnieuw afdelingen in te richten, of monitoren in het leven te roepen of wat er nog meer verzonnen gaat worden.

De brief van de OR is ook duidelijk. Mensen willen duidelijkheid en dat snapt onze fractie heel erg goed. Duidelijkheid in de organisatie sociaal domein en dat komt er niet door allerlei organisaties op te gaan tuigen en daardoor weer opnieuw de bureaucratie verder uit te breiden. Hier wordt het personeel niet beter van en ze zijn daar zeker ook niet schuldig aan.

Voor onze fractie is het genoeg en we vragen het college met klem om erop toe te zien dat medewerkers weer gewoon kunnen werken voor de zorgvragers en niet hoeven werken aan het optuigen van allerlei computerprogramma’s.

Voorzitter wij zijn duidelijk, wij zullen dus tegen dit raadsvoorstel instemmen.

 

11. HHT

Binnen het werk van de mensen bij Porthos en de mensen bij de hulpvragers thuis daar behoort ook een stuk voorlichting bij volgens onze fractie. Zij zorgen dus dat deze omschakeling bij de zorgvrager terecht komt.

De raad wordt weer gevraagd hiervoor geld uit te willen trekken. Een briefje aan de cliënten en aanvullende informatie van hun hulpverlener zelf moet volgens ons voldoende zijn.Een monitor instellen is daarin wel het laatste wat je moet gaan doen.

Ook zoals we zojuist bij agendapunt 10 hebben gedaan zullen we ook hier tegen dit raadsvoorstel stemmen.

De ingediende motie:

Voorstel nummer 17-177 agendapunt 26

Onderwerp: beperken onderzoeks-, overheads- en beleidskosten in de zorg

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 18 september 2017

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de kosten in de zorg steeds verder toenemen;
  • een groot deel van de zorgbudgetten uitgegeven wordt aan onderzoeks-, overheads- en beleidskosten;

van mening dat

  • geld dat bestemd is voor de zorg rechtstreeks ten goede moet komen aan mensen die zorg nodig hebben;
  • de toegevoegde waarde van al de onderzoeken, overhead en beleid in de zorg maar zeer beperkt is;

verzoekt het college:

  • om een grens te stellen aan de uitgaven die gemaakt worden voor onderzoek, overhead en beleid in de zorg;
  • erop toe te zien dat geld dat bestemd is voor de zorg ook terecht komt bij de mensen die het nodig hebben;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van GroenLinks;

Leny van den Heuvel

In de pers: 

PZC: Extra geld voor Porthos