Geknoei met bouwbesluit

In het Handhavingverslag 2010 van de gemeente Middelburg viel mijn oog op een passage waarin werd medegedeeld dat bij de controle op de bouwvoorschriften bij nieuwbouw van woningen de bouwers zich niet hielden aan de voorgeschreven Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) waarden. De EPC waarde drukt de mate van energiezuinigheid van en woning uit. Bij 90% van de controles bleek er sprake te zijn van overtredingen. Omdat energielasten een steeds groter deel van de totale woonlasten gaan vormen was dit voor de fractie van GroenLinks reden om nadere vragen te stellen.

De overtredingen bestonden uit het gebruik van dunnere isolatie, het niet goed aanbrengen van isolatie, een ander type cv ketel dan in de vergunning was aangegeven, afwijkend ventilatiesysteem en andere kwaliteit dubbele beglazing.  De uitkomsten zijn voor de fractie van GroenLinks schokkend, wij zijn van mening dat iemand die een nieuwe woning koopt mag verwachten dat hij/zij voor dat vele geld ook een woning koopt die voldoet aan het bouwbesluit.  Dat bouwbesluit wordt steeds strenger t.a.v. de EPC waarden. In het kader van een goed klimaat beleid worden er steeds strengere eisen gesteld aan de energiezuinigheid van een woning. In 2020 mogen er alleen nog woningen gebouwd worden met een EPC waarde van 0.  D.w.z dat er geen energie van buiten wordt gehaald voor het verwarmen, koelen en verlichten van de woning. Dit is een belangrijke stap naar een samenleving waarin wij spaarzaam omgaan met energie. Deze doelstelling kunnen we alleen halen als ook alle partijen meewerken aan het bereiken van die doelstelling. Als de bouwers van woningen nu al afhaken en niet voldoen aan het bouwbesluit dan zal deze doelstelling niet waargemaakt kunnen worden.

Het is dan ook de wettelijke taak van de gemeente om daarop toe te zien. De extra controles op de EPC waarden zijn een pilot die loopt tot 2012. Wij zijn van mening dat ook na 2012 en zolang daar aanleiding toe is verscherpte controle op de EPC waarden plaats moet blijven vinden.  Het is tenslotte de woonconsument die de rekening betaalt via zijn energie nota.