Geen steun voor Afghanistanmissie

Binnen GroenLinks is een stevige discussie ontstaan over een nieuwe missie naar Afghanistan. Het partijbestuur en de fractie zijn volop in gesprek met de leden van GroenLinks over het doel en nut van een eventuele Afghanistanmissie. Helemaal niets mis mee natuurlijk, al zou je je kunnen afvragen of dit allemaal wel nodig is.

Vorig jaar werd door de Tweede Kamer een motie van GroenLinks en D66 aangenomen die voorzag in het zenden van politietrainers naar Afghanistan en te stoppen met offensieve militaire operaties. Het lijkt er op dat het kabinet nu laat voorkomen alsof ze deze motie willen uitvoeren maar ondertussen gewoon doorgaan met oorlogje voeren. GroenLinks wil dit tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer onderzoeken en vervolgens een definitief standpunt innemen. Er is veel voor deze benadering te zeggen. Dergelijke belangrijke beslissingen kun je ook alleen maar nemen op basis van goede en volledige informatie. Dat het kabinet met dit voorstel zou komen, was al bekend bij de kabinetsformatie. Maxime Verhagen had de Amerikanen al militaire ondersteuning beloofd en hij komt deze belofte nu na. Het ligt daarbij voor de hand dat het minderheidskabinet de oppositie probeert voor zich te winnen om het besluit door de kamer te krijgen. Je hoeft geen politicologie gestudeerd te hebben om te kunnen doorzien dat de nieuwe missie zo voordelig mogelijk aan GroenLinks en D66 wordt voorgespiegeld. Zoiets is Verhagen wel toevertrouwd.

Opnieuw worden militairen uitgezonden en maken ook F16’s deel uit van de missie. Van civiele politietraining (waar door GroenLinks en D66 in de bedoelde motie om werd gevraagd) is geen sprake. Onder de 545 personen die het kabinet wil uitzenden, bevinden zich 500 militairen die het Afghaanse politiepersoneel moeten opleiden. Niets civiele operatie dus. Nog afgezien van de realiteitswaarde van het kabinetsplan, staat het voornemen haaks op de uitgangspunten van GroenLinks. De zinloze Nederlandse bijdrage aan de oorlog in Afghanistan, kan nu definitief beëindigd worden. Die kans mag GroenLinks niet laten lopen. Nogmaals: het valt te prijzen dat de Tweede Kamerfractie alle argumenten zorgvuldig wil afwegen. Maar binnen deze zorgvuldige afweging is geen ruimte voor naïviteit. Daarvoor liggen de inzet en doelstellingen van GroenLinks te ver af van die van het kabinet. De GroenLinks 2e Kamerfractie moet klip en klaar duidelijk maken dat een Afghanistanmissie op de manier zoals het kabinet die voor ogen staat voor haar onbespreekbaar is. Geen GroenLinkse steun voor Afghanistanmissie!!

 

Het door voorstanders veelgeprezen civiele karakter van deze missie blijkt zeer eenzijdig uit te pakken. De missie heeft een sterk militair karakter. Van de 545 in te zetten personen zijn er, zoals gezegd, slechts 45 civiel. Dat is 8%. Daarbij is de nieuwe missie niet louter een trainingsmissie aangezien er vier F16’s worden ingezet met 120 man personeel. Indien nodig zullen zij ook gevechtsoperaties uitvoeren. Voorgaande kabinetten beloofden dat Nederland na afloop van de operatie in de provincie Uruzgan uit Afghanistan weg zou gaan en er geen nieuwe grote missie zou komen. Het kabinet Rutte start nu dus wel een grote nieuwe missie. De kosten lopen op tot bijna een half miljard euro in drie jaar en die wil dit rariteitenkabinet gaan dekken met ontwikkelingsgelden. Deze nieuwe missie staat dus haaks op eerdere afspraken die de kabinetten Balkenende met de Tweede Kamer hebben gemaakt. Deze missie gaat niet om het opbouwen van een veiligheidsapparaat van een land in opbouw na een conflict. Integendeel, de oorlog is nog steeds volop gaande en deze operatie ondersteunt een van de partijen in die oorlog. De hele missie is een militair bouwpakketje, waarbij de oppositie is uitgenodigd om het benodigd materiaal te leveren nu de PVV niet klakkeloos achter Rutte & Co aanhobbelt. Hier moet GroenLinks feestelijk voor bedanken!

 

Middels dit schrijven worden (alle) GroenLinks-leden opgeroepen aan de Twee Kamerfractie (groenlinks@tweedekamer.nl) duidelijk te maken dat ondersteuning van de Afghanistanmissie een brug te ver is. De Tweede Kamerfractie kan en moet met gestrekte rug en iedereen recht in de ogen kijkend tegen dit onzalig voornemen stemmen. Immers, het kabinetvoorstel staat haaks op de vorig jaar door GroenLinks en D66 ingediende motie aangaande deze materie.

 

Jos Meeuws, fractievoorzitter GroenLinks Echt-Susteren