Declaratiefonds beter toegankelijk maken voor bijstandsgezinnen

Tot de doelgroep van het declaratiefonds behoren gezinnen waarvan het belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de bijstandsnorm. Er zijn gezinnen die net boven deze norm vallen, maar geconfronteerd worden met veel extra kosten waardoor het netto besteedbaar inkomen soms lager is dan de bijstandsnorm. Denk hierbij aan stapeling van eigen bijdragen en gezinnen die geconfronteerd worden met extra niet-declarabele zorgkosten. Indieners van de motie zijn van mening dat voor deze groep de norm van 110% niet al te rigide gehanteerd kan worden. GroenLinks heeft de afgelopen Raadsvergadering een motie ingediend om deze norm te verruimen naar 100% + € 300,=, tezamen met SP en Christen Unie. De motie werd aangenomen.

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Declaratiefonds

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 20 april 2014

De raad,

 

gehoord de beraadslaging,

 

  • overwegende
  • dat er een Declaratiefonds is voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben van niet meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;,
  • dat een deel van deze gezinnen net buiten deze norm vallen maar qua draagkracht wel binnen deze norm vallen
  • dat ook voor deze groep maatwerk geleverd moet worden
  • dat het ook voor deze gezinnen belangrijk is dat de kinderen kunnen participeren in de samenleving;
  • van mening dat dit ook een taak en verantwoordelijkheid van de gemeentebestuur van Middelburg ligt

 

  • In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek vragen wij om de norm van het declaratiefonds te verruimen naar 100% + € 300,00..
  • draagt het college op een model te ontwikkelen waarbij naast belastbaar inkomen ook gekeken wordt naar de feitelijke draagkracht van deze gezinnen.
  • dit model aan de raad voor te leggen in de raadsvergadering van 13 juli 2015
  • de verordening op basis van dit model, al dan niet in overleg met de overige Walcherse gemeenten, aan te passen

 

en gaat over tot de orde van de dag

Toelichting;

Tot de doelgroep van het declaratiefonds behoren gezinnen waarvan het belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de bijstandsnorm. Er zijn  gezinnen die net boven deze norm vallen maar geconfronteerd worden met veel extra kosten waardoor het netto besteedbaar inkomen soms lager is dan de bijstandsnorm. Denk hierbij aan stapeling van eigen bijdragen en gezinnen die geconfronteerd worden met extra niet-declarabele zorgkosten.  Indieners van de motie zijn van mening dat voor deze groep de norm van 110% niet al te rigide gehanteerd kan worden. Wij zijn bekend met artikel 9 de Hardheidsclausule maar deze clausule laat nu nog te veel in het midden over wie daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.

 

Namens de fractie van

GroenLinks,                               SP,                          ChristenUnie,

Leny van den Heuvel                 Petroesjka Sterk     Clement Remijnse