De groene gemeente

De groene gemeente

 

De groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.

GroenLinks kiest voor Groene Kwaliteit:

een schone en gezonde leefomgeving

duurzaam verkeer, met voorrang voor voetgangers, fietsers en OV

een centrale rol voor de groene ruimte in en rond de gemeente

een serieuze aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling

extra aandacht voor natuur en biodiversiteit.

 

Aandacht voor een groene, schone, zuinige en sociale leefomgeving versterkt de gemeente. Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Daarom kiest GroenLinks voor een aanpak waarbij groene ruimte, werkgelegenheid, sociale voorzieningen, huisvesting en water elkaar versterken.

 

Compacte stad

Zo willen we de groene ruimte in en om de bebouwde kom behouden (Cleene Hooghe en Trekdijk) en waar mogelijk uitbreiden. De gemeente kan de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom bovendien veel slimmer benutten. GroenLinks zet in op inbreiding in plaats van uitbreiding. Er wordt alleen medewerking verleend bij de bouw van nieuwe kantoren als er een herbestemming is voor de oude locatie. GroenLinks wil dat er regionaal (Walchers) samengewerkt wordt op het gebeid van bedrijventerreinen. Binnen de compacte stad kun je je gemakkelijk te voet en per fiets verplaatsen. Bebouwde kom en buitengebied willen we beter verbinden door het aanleggen van snelle fiets- maar mogelijk ook vaarroutes. Zo kunnen we op de fiets, te voet of in de boot meer gaan genieten van het landschap en het groen ook echt beléven.

            Geen bebouwing of stadscamping op Cleene Hooghe

            Geen nieuw bedrijventerrein aan de Trekdijk bij Nieuw-en St.Joosland

 

Schone gemeente

De groene gemeente van onze dromen is vanzelfsprekend ook een schone gemeente. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op (‘de vervuiler betaalt’).

 

Duurzame initiatieven

Door durf te tonen en te improviseren kunnen we nieuwe, spannende plekken in de gemeente laten ontstaan, waar meer kan en mag, en waar in de praktijk geëxperimenteerd kan worden met goede ideeën. Door nieuwe vormen van lokale samenwerking te zoeken (denk aan lokale energiecoöperaties) kunnen nieuwe financieringsbronnen worden gevonden.