Cleene Hooge moet groen blijven

GroenLinks Middelburg heeft zich steeds verzet tegen welke bebouwing dan ook op de Cleene Hooge. GroenLinks stelt immers dat behoud van groene, waardevolle landschappen essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de inwoners van Middelburg. In de kwaliteitsatlas van de Gemeente Middelburg staat de “ Cleene Hooge” echter te boek als een locatie voor toekomstige bouw. De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan het colege naar aanleiding van de berichten inn de pers.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
EX ARTIKEL 41 RVO

Datum: 14 oktober 2015

Aan de voorzitter van de raad.

Onderwerp: Cleene Hooge

Het college van B&W wordt verzocht de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden:

Staat het college nog steeds unaniem achter de afspraak dat er tijdens deze raadsperiode vanuit het college geen initiatieven ontwikkeld worden om de Cleene Hooge of korte of langere termijn te gaan bebouwen?

Toelichting: GroenLinks Middelburg heeft zich steeds verzet tegen welke bebouwing dan ook op de Cleene Hooge. GroenLinks stelt immers dat behoud van groene, waardevolle landschappen essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de inwoners van Middelburg.
 In de kwaliteitsatlas van de Gemeente Middelburg staat de “ Cleene Hooge” echter te boek als een locatie voor toekomstige bouw. De huidige college partijen VVD,ChristenUnie, PvdA en CDA hebben in hun “collegeakkoord ‘ aangegeven tijdens deze raadsperiode geen initiatieven te zullen ontplooien die kunnen leiden tot bebouwing van de “ Cleene Hooge”.
Uit berichten in de media heeft de fractie van GroenLinks echter kunnen opmaken dat er tussen de collegepartijen onenigheid is ontstaan over deze afspraak. Met name de VVD wil graag plannen voor de Cleene Hooge ontwikkelen.

Voor GroenLinks
Luc Vandezande