Bomenkap Middelburg tijdens broedseizoen

In de PZC van 14 april jl. lazen we over opgestapelde boomstammen en bomen met kluit langs de Prooijenseweg, even buiten Middelburg. Het stuk grond wordt verkocht, “de bomen die er nu nog stonden zijn te oud”, zo lezen we. Honderden bomen zijn gekapt, in het broedseizoen. Gerwi Temmink stelde op 18 april jl. vragen. Hoewel de provincie zelf zegt rekening te houden met het broedseizoen, is het werk na onderzoek niet stilgelegd. GroenLinks vindt dat bomen kappen tijdens het broedseizoen altijd verstorend werkt, namelijk ook voor vogels de in de nabije omgeving. De antwoorden van GS:

Toelichting

 

We hebben vernomen dat percelen van in totaal 12ha groot met de grond gelijk zijn gemaakt; honderden bomen zijn gekapt, in het broedseizoen. Terwijl het op dit verwilderde stuk land wemelde van de vogels, en reeën hier een schuilplaats vonden. Blijkbaar is er geen meldingsplicht, laat staan dat hiervoor een vergunning aangevraagd moet worden. GroenLinks vindt hopelijk net als u dat dergelijke bospercelen sterk bepalend zijn voor het landschap en dat we zuinig moeten zijn op deze natuur.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is het u bekend dat grote percelen bos (voormalige kwekerij Koole in Middelburg) eind maart-begin april 2017 zijn gekapt?
  Ja, dit is ons bekend.
 2. Wat vindt u ervan dat deze grootschalige bomenkap plaatsvond in het broedseizoen met grote consequenties voor flora en fauna, o.a. vogels en reeën?
   Wij zijn geen voorstander van dergelijke werkzaamheden in een voor de natuur kwetsbare periode zoals het broed- of voortplantingsseizoen. 
 3. We hebben vernomen dat zowel burgers als Het Zeeuwse Landschap (meermaals) meldingen hebben gedaan bij de gemeente Middelburg, de provincie en bij de RUD, met het verzoek actie te ondernemen tegen kappen in het broedseizoen, zowel aan de Prooijenseweg als langs de Golsteinseweg. Een verzoek tot handhaving is door de RUD naast zich neer gelegd. De gemeente, Provincie en de Regionale Uitvoerigs Dienst (RUD) hebben meldingen over de kap binnen gekregen en onderling contact gehad over deze meldingen. Op de dag van de melding is de RUD ter plaatse geweest.  De handhavers ter plaatse hebben geadviseerd het werk vrijwillig stil te leggen vanwege een vermoedelijke overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. Het werk heeft vrijwillig stilgelegen zodat de handhavers ter plaatse een onderzoek konden uitvoeren. 
  In uw eigen beleid houdt u rekening met het broedseizoen, voor zover we weten; waarom heeft u hier niet ingegrepen naar aanleiding van de meldingen?
  Voorafgaand aan de werkzaamheden is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen nesten in de houtopstanden zijn aangetroffen. Uit het onderzoek ter plaatse (bestaande uit visuele inspectie van het gebied en mondelinge gesprekken met de uitvoerder en de opdrachtgever) zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen die duiden op het overtreden van de verbodsbepalingen met betrekking tot broedende vogels.  Omdat er tijdens het onderzoek van de RUD geen daadwerkelijke beschadiging van nesten is vastgesteld, was er geen grond om de werkzaamheden hiervoor gedwongen stil te leggen. Na het onderzoek zijn de werkzaamheden hervat.
 4. Wat kunt u doen om dit in de toekomst te voorkomen?
  Indien voor een plan, project of activiteit een vergunning of ontheffing benodigd is, stellen wij altijd voorwaarden waarbij wij rekening houden met de kwetsbare perioden, zoals bijvoorbeeld het broedseizoen. Wij hebben geen grip op plannen, projecten of activiteiten waarvoor geen vergunning of ontheffing benodigd is. Wel adviseren wij in die gevallen om waar mogelijk buiten het broed- of voortplantingsseizoen te werken.