Begroting en bezuinigingen 2011

De begroting werd afgelopen week besproken in de raadsvergadering (8 en 9 november). Onderstaand de reactie van GroenLinks Middelburg, uitgesproken door onze fractievoorzitter Luc Vandezande tijdens de beschouwingen.

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de programmabegroting 2011.

Natuurlijk zou de fractie van GroenLinks zich aan dit spreekgestoelte kunnen beperken tot hetgeen wat daarin geschreven staat. Maar we willen tevens een voorschot nemen op wat ons mogelijk gaat overkomen.

Want er waait een kille wind door Nederland voorzitter.

We krijgen als gemeente steeds meer taken toebedeeld van de overheid zonder dat daarbij de nodige financiele middelen beschikbaar worden gesteld.

We hebben een nieuw kabinet dat "groeien door te snoeien" als motto heeft.

Dat alles leidt tot forse bezuinigingen in de nabije toekomst.

 

GroenLinks is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en de uitdaging waarvoor we allen staan.

 

Voor GroenLinks geldt in dit alles het volgende motto ”mensen gaan boven stenen”.

De komende bezuinigingen uit Den Haag gaan onze kwetsbare inwoners hard treffen. Vanaf 2012 houden mensen met een Bijstandsuitkering 100 euro per jaar minder over vanwege de duurdere ziektekostenverzekering. Jong-gehandicapten raken hun uitkering kwijt en er komen forse bezuinigingen op inburgering.

Wij zijn tevreden dat onze solidariteit met de meest kwetsbare inwoners overeind blijft en dat U niet kort op het minimabeleid.

 

Vanuit Den Haag wil men flink gaan bezuinigen op de overheid zelf.

Natuurlijk is het goed om te kijken naar de eigen organisatie.

 

Er moet volgens GroenLinks heel kritisch gekeken worden naar het inhuren van externen en ook de gigantische berg papierwerk kan duidelijk minder en soberder. GroenLinks is erg geschrokken van het bedrag dat nodig is om de wijkplannen te drukken en te verspreiden. Dat kan anders.

 

Gezien de  leeftijdsopbouw van het ambtelijk apparaat zal de volgende jaren ongeveer 10% van de ambtenaren op natuurlijke wijze afvloeien. In combinatie met een vacaturestop kan dit een effect zal hebben op de dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners. De vraag dringt zich op of we dan als overheid ook taken gaan afstoten of niet meer gaan uitvoeren.

 

Tegelijkertijd stelt GroenLinks vast dat er ook wel eens wat bureaucratie kan verdwijnen. Zo is er bijvoorbeeld de wijkaanpak. De manier waarop we die wijkaanpak hebben georganiseerd genereert volgens GroenLinks overbodige bureaucratie en ambtelijke inzet.

 

GroenLinks vindt dat, daar waar wijkbewoners de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving in eigen hand willen nemen, de gemeente dit maximaal moet faciliteren. Ook moeten bewoners niet gehinderd worden door te complexe regelgeving.

 

Onze nieuwe regering heeft naast de overheid ook de grote hobby van “de linkse kerk’ in het vizier, de Kunst en Cultuur sector. BTW tarieven op kaartjes bijvoorbeeld gaan omhoog van 6% naar 19%.

Het is natuurlijk klinkklare onzin dat cultuur een links hobby zou zijn. Cultuur is van iedereen en is ook een middel dat mensen kan verbinden.

GroenLinks wil dat ook organisaties zich gaan verbinden. Naast samenwerking op uitvoeringsniveau met andere gemeenten wil het college ook maatschappelijke instellingen aansporen de voordelen van samenwerking te onderzoeken.

Wat GroenLinks betreft mag u daarin meer het voortouw nemen door te gaan werken aan het samenbrengen van instellingen en taken. Wij zien mogelijkheden om bijvoorbeeld kunstinstellingen zoals het CBK en SBKM onder 1 dak te vestigen en te stimuleren te werken aan 1 jaarkalender. Nu zijn dat nog 2 verschillende organisaties met een eigen gebouw en publiek, maar ook zien wij een overlap. Als deze organisaties samengaan kan dat een sterker concept opleveren en leiden tot meer synergie.

 

GroenLinks vindt ook dat Middelburg moet gaan inzetten op een onderscheidend, kleinschalig en een vernieuwend cultureel aanbod. Daar past een kleiner theater bij.

 

Ook in de WMO komen forste bezuinigingen op ons af. En ook hier geldt voor GroenLinks “mensen gaan voor stenen”.

 

De ambities van de gemeente Middelburg op sociaal vlak hebben zich bijvoorbeeld gemanifesteerd in het opzetten van de woonservice zones. We steunen hiervan de uitgangspunten.

Maar de zorgsteunpunten voor tijdelijke opvang in Dauwendaele, Zuid en Nieuw-Middelburg zijn inmiddels gesloten en de grandcafes blijken voorzieningen die niet zonder externe financiering te exploiteren zijn.

Daar zullen we jaar op jaar geld moeten op toeleggen. De signalen dat de droom niet uitkomt worden talrijker. Volgens GroenLinks is het tijd voor herbezinning. Voor ons geld dan ook het motto “ wat niet werkt ook niet doen!”

 

In tijden van een snoeikabinet ontkomen we er niet aan dat ook dure strategische projecten gaan sneuvelen. GroenLinks vindt dat we de kosten moeten afwegen tegen de winst die dat project heeft voor onze inwoners.

We zijn tot de conclusie gekomen dat, hoewel de bouw van de langzaam verkeersbrug in de toekomst een toegevoegde waarde zou kunnen hebben, ze wat ons betreft nu uit de begroting kan.

 

Collega’s, het is natuurlijk nooit echt prettig als je het gaat hebben over hogere lasten. Maar je moet je bewoners ook niet voor de gek houden. De belastingdruk in 2011 voor onze inwoners neemt beperkt toe, slechts de rioolheffing en OZB krijgt een extra verhoging.

Overigens stoort het ons dat bij de afvalstoffenheffing het principe “de vervuiler betaald” niet wordt gehanteerd. 

 

Voor de komende jaren vindt GroenLinks het noodzakelijk om aan onze inwoners te vragen een steentje bij te dragen in de lastige financiële tijd en sluiten we verdere verhoging van de lokale belastingen op alle fronten niet uit.

Wel hanteren wij daarbij het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

 

Voorzitter, GroenLinks zou GroenLinks niet zijn als we niet ook onze ogen zouden richten op een duurzame toekomst voor onze gemeente.

Het plan om met behulp van Europese subsidies onze verlichting te verduurzamen juichen we  toe. We vinden dat de kostenbesparing die dat oplevert, in een energiefonds moet gestopt worden om toekomstige projecten op gebied van verduurzaming te financieren. We dienen hiervoor een motie in bij punt 8 van de agenda van de raad

 

Voorzitter, ik wil dit betoog eindigen met een oproep. Ik wil alle partijen hier aanwezig oproepen om van de ideologische barricades naar beneden te komen en om ego’s en profileringsdrift opzij te schuiven.

Collega’s we hebben een zware klus te klaren. Laten we aan onze bevolking laten zien dat we dat gezamenlijk aandurven en aankunnen.