Teleurstellende reactie minister op motie onderzoek reactorvat kerncentrale

De Provinciale Statenfractie GroenLinks diende op 31 mei jl. met steun van D66, SP en PvZ een motie in over controle v.h. reactorvat van kerncentrale Borssele [KCB]. Uitgangspunt v.d. motie is 'veiligheid', in dit geval het reactorvat van de KCB. Het reactorvat is voor 40% gecontroleerd en dat vindt GroenLinks ruim onvoldoende. De motie werd aangenomen en werd ter kennis gebracht van minister Kamp van EZ en de Tweede Kamer. Vandaag reageert de minister:

De tekst van de brief van 26 juni 2013 in reactie op de motie controle reactorvat KCB op haarscheurtjes d.d. 31 mei 2013 [tevens in de bijlage]:

Ministerie van Economische Zaken

Voorzitter van de Provinciale Staten van ZeelandPostbus 60014330 LA MIDDELBURG

Datum 26 juni 2013Betreft: Motie controle reactorvat kerncentrale Borssele

Geachte Voorzitter,

U hebt mij per brief van 4 juni 2013 (kernmerk 13012334) laten weten dat er tijdens devergadering van de Provinciale Staten van Zeeland op 31 mei 2013 een motie over decontrole van het reactorvat van kerncentrale Borssele is aangenomen.

In deze motie stelt u dat het reactorvat van kerncentrale Borssele tijdens de eerstvolgendeonderhoudsstop volledig onderzocht moet worden. En dat tijdens dit onderzoek het reactorvatgecontroleerd moet worden op afwijkingen zoals deze zijn gevonden in de Belgischekerncentrales Doel-3 en Tihange-2.

Inmiddels zijn de metingen aan het reactorvat van kerncentrale Borssele voltooid.Voorafgaand aan de metingen heeft N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland(verder: EPZ), eigenaar van kerncentrale Borssele, een plan van aanpak voor de metingenaan het reactorvat ter goedkeuring aan de Kernfysische Dienst voorgelegd. Op 12 maart 2013heeft de Kernfysische Dienst een verklaring van geen bezwaar afgegeven ten aanzien van hetvoorgelegde plan van aanpak.

Ik ben op 18 maart 2013 op werkbezoek geweest bij kerncentrale Borssele. Tijdens dit bezoekheb ik mij uitvoerig laten informeren over het plan van aanpak van de toen nog uit te voerenmetingen aan het reactorvat. Hierbij zouden de metingen aan het reactorvat zodanig wordenuitgevoerd dat alle onderdelen van het reactorvat voldoende zouden worden gemeten.De in de Belgische kerncentrales gevonden afwijkingen zijn dusdanig van aard dat dergelijkemetingen waarbij 40% van het vat wordt gecontroleerd ruim voldoende zijn om vast te stellenof het reactorvat van kerncentrale Borssele ook deze afwijkingen bevat. Mocht er tijdens demetingen aanleiding zijn geweest, dan waren de metingen uitgebreid naar 100% van hetreactorvat.

Tijdens de afgelopen onderhoudsstop van april 2013 zijn de metingen aan het reactorvat vanBorssele uitgevoerd. Hierover heb ik op 16 mei 2013 een brief1 aan de Tweede Kamergestuurd waarin ik de conclusies van de Kernfysische Dienst ten aanzien van de metingenuiteenzet.

Eén van de conclusies was, dat de metingen zijn uitgevoerd, voorbereid en geëvalueerd inovereenstemming met de geldende wet- en regelgeving, de nucleaire veiligheidsregels en deinternationale stand der techniek.

Ik zie daarom geen aanleiding om tijdens de volgende onderhoudsstop een door ugesuggereerde 100% meting te laten uitvoeren. Ook acht ik, op basis van informatie van dekernfysische Dienst, aanvullende maatregelen bij het reactorvat van kerncentrale Borsseleniet nodig.

H.G.J. KampMinister van Economische Zaken

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de media:

PZC 26 juni: Kamp'Inspectie volledig reactorvat kerncentrale Borssele niet nodig'Omroep Zeeland 27 juni: 'Geen extra onderzoek van reactorvat Borssele'