Waar ging het nieuws over de afgelopen weken…. Orionis

Het is u wellicht niet ontgaan dat de ene krantenkop volgde op de andere.

“OR Orionis ook naar de rechter” “Democratisch gat wordt zichtbaar door Orionis” “Afwezigheid bestuur Orionis opmerkelijk”
”Orionis ontduikt minimumloon”
“Bestuursleden Orionis geven verkeerd signaal”
“Waar bemoeit rechter zich mee” “Grafimedia vormt probleem voor Orionis”

Het is blijkbaar goed mis met de reorganisatie bij Orionis.

De fractie van GroenLinks had dat eerder al geconstateerd. Reeds begin vorig jaar hebben we tijdens een commissievergadering maatschappelijke zaken hierover al vragen gesteld. 

De antwoorden van de wethouder moeten ons laten geloven dat er niets aan de hand is en dat de reorganisatie volgens plan verloopt.

Toch constateren we dat deze reorganisatie al veel te lang duurt ( 2 jaar ).

In augustus hebben we, n.a.v. de klachten die bij de ombudsman terecht kwamen, weer schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. de afronding van de reorganisatie, cliënten van Orionis laten werken met behoud van uitkering op bestaande arbeidsplaatsen en de vele klachten bij de ombudsman. 

Wederom wordt alles ontkend en klachten worden naar het “rijk der fabelen” verwezen.

Eind september spreken verschillende partijen in de raad hun zorgen uit over de financiële situatie van Orionis. Weer wordt dit gebagatelliseerd en wordt verwezen naar de regelingen vanuit het rijk en de crisis waarin we zitten.

Beiden zullen daar zeker mee te maken hebben maar niet helemaal. De raad heeft toen vastgesteld dat er in maart een plaatje moet liggen hoe Orionis het tekort gaat wegwerken. Het is nu bijna mei en dat plaatje moet nog komen!

November 2012 werd de raadsleden een presentatie voorgeschoteld door de interim directeur van Orionis. Daarvoor moesten wel eerst de gordijnen dicht en de deur op slot, echter we hebben die avond niets nieuws gehoord dat het daglicht niet mocht zien. In mijn beleving  een opgeklopte zaak. Op mijn vraag of het realistisch is om te stellen dat de reorganisatie in januari volledig is afgerond kreeg ik als antwoord dat we daar op konden rekenen. Het is nu eind april en er is nog niets afgerond.

In februari heeft de fractie van GroenLinks schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. In het vorige bericht kunt u hierover lezen. Lees de antwoorden in de bijlage.

Ook de andere fracties van GroenLinks op Walcheren hadden hun bedenkingen bij het verloop en de werkwijze van Orionis. Ook bij de fractie van Vlissingen kwamen erg veel klachten binnen van cliënten en werknemers. Er zou een angstcultuur heersen en niemand durft zijn mond open te doen. Schrijnende voorbeelden hiervan zijn de uitzendingen bij Omroep Zeeland waar mensen niet herkenbaar in beeld durven.

Een van de stappen die we kunnen zetten is een gezamenlijk GroenLinks fractieoverleg te houden om de zaak te bespreken. Dat heeft plaatsgevonden op 5 februari.

We besloten om andere partijen uit de drie gemeenten bij elkaar te roepen in een overleg. Dat overleg heeft plaats gevonden op 18 maart. De aanwezige partijen waren het met ons eens dat we het DB van Orionis hierover vragen moesten gaan stellen. Dat kon het beste in een gezamenlijk overleg. Dat gezamenlijk overleg heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden.

Het is een overleg geworden wat heel erg aan banden werd gehouden door de voorzitter en waardoor het moeilijk werd om de vragen te stellen die je wilde stellen. Steeds werd weer terug verwezen naar de eigen raad.

De aanwezige Middelburgse raadsleden hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben besloten om Orionis weer op de eerstvolgende agenda van de commissievergadering te zetten. De commissieleden gaan vragen opstellen die worden gebundeld en gezamenlijk aan de wethouder aangeboden met het verzoek deze tijdens de commissievergadering te beantwoorden.

Het is een lange weg maar wij geven niet op. GroenLinks staat voor rechtvaardigheid. Daar zullen we voor blijven vechten.  

Het positieve in dit dossier is dat andere raadsleden ook inzien dat er iets goed mis is in deze reorganisatie. Dat is dan onze winst tot nu toe.

Met belangstelling wachten we de bevindingen en de uitspraak van de rechter af in de verschillende rechtszaken die lopen. De uitslagen hiervan zullen we zeker meenemen in onze vraagstelling.