Schriftelijke vragen aan B&W over aankoop Attero door Delta

Nog geen 3 maanden geleden gaf Delta aan dat zij er slecht voorstonden. Er moet bezuinigd worden, ook op personeel, en financiële uitglijders kan Delta zich niet meer veroorloven. Desondanks meldde het Financieel Dagblad dat Delta van plan is Attero over te nemen.

Delta hoopt Attero samen te kunnen voegen met zijn eigen afvalbedrijf Indaver en zo een nieuwe Nederlandse afvalreus te creëren. Dat zegt topman Rob Frohn van Delta in een interview met Het Financieele Dagblad. Terwijl de provincies Brabant, Overijssel en Limburg van Attero af willen, koopt Delta NV.De verwachting is dat Attero niet meer een bedrag in de orde van grootte van €800 mln zal opbrengen. De hele Nederlandse afvalmarkt kampt met overcapaciteit en druk op de prijzen. Attero heeft het extra moeilijk, aldus het FD van 8 februari jl.Delta verkeerd in onzekere periodes, er is sprake van een negatieve cash-flow, er moet bezuinigd worden en er is nog grote onzekerheid over het al dan niet doorgaan van het loskoppelen van het netwerkbedrijf. De fractie van GroenLinks is benieuwd naar de visie van het college in deze en stelde vragen.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:1.    Bent u door de directie en/of RvC van DELTA geïnformeerd over de mogelijke overname van afvalbedrijf ATTERO?2.    Sluit  de mogelijke aankoop van ATTERO (al dan niet via verkoop van een deel van de aandelen van INDAVER) aan bij de aandeelhoudersstrategie zoals die op hoofdlijnen door provinciale en gemeentelijke aandeelhouders is geformuleerd? 3.    Zijn bij u de motieven bekend van de huidige eigenaren (overheden ) om tot verkoop van ATTERO over te gaan?4.    Zijn bij u de motieven bekend waarom Zeeuwse overheden (–via de DELTA/INDAVER lijn-)taken moeten verrichten, met de daarbij behorende  risico’s,  die in andere delen van het land door de overheden aldaar niet meer als overheidstaak worden gezien? 5.    Bij ATTERO neemt de afvalverbranding een centrale positie in bij de bedrijfsvoering. Bent u op de hoogte van de contracten voor het verwerken van afval en die van de elektriciteitsprijzen due een deel van de opbrengsten moeten dekken?6.    Kunt aangeven of, en zo ja wanneer u de Raad zult vragen een standpunt in te nemen voor de gemeentelijke vertegenwoordiger in de AvA  van DELTA inzake de besluitvorming in dit dossier