Bezuinigingstaakstelling Gemeente Middelburg

Een bijdrage van GroenLinks in het puzzelwerk.

De komende periode zal de gemeenteraad van Middelburg opnieuw belangrijke keuzes moeten maken als het
gaat om de gemeentelijke begroting sluitend te houden. Vanuit het Rijk worden aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen aangekondigd, die uiteraard niet zonder gevolgen zullen blijven voor de uitkering uit
het gemeentefonds. GroenLinks wil met deze notitie een bijdrage leveren aan de discussie over het stellen van prioriteiten.

In de raadsvergadering van november 2012 zijn door de gemeenteraad kaders vastgesteld rondom de te maken ombuigingen. GroenLinks voelt zich niet gebonden aan deze kaders, maar wil er wel rekening mee houden. GroenLinks gaat uit van een bezuinigingstaakstelling van 4,4 miljoen. In de kaderstellende notitie wordt uitgegaan van nog eens 1 miljoen extra bezuinigingen om geld vrij temaken voor de strategische projecten. De fractie van GroenLinks vindt het op dit moment niet verstandig om structureel geld te reserveren voor strategische projecten. De fractie wil wel extra ruimte scheppen om de inkomsten uit dividenden van Delta en BNG, die nu als structureel in de meerjarenbegroting zijn opgenomen, vrij te maken en deze beschikbaar te houden als eenmalige middelen. Daarmee wordt voorkomen dat fluctuaties in deze inkomsten leiden tot nieuwe bezuinigingsronden. Het is vooral belangrijk omdat dan jaarlijks een aanzienlijk bedrag beschikbaarkomt dat vrij te besteden is. De besteding kan op basis van een wensenlijst van het college, raad, bewonerswensen e.d.Uiteindelijk zal het  de gemeenteraad zijn die jaarlijks de besteding vaststelt.

De volledige notitie is als PDF bijlage te lezen downloaden hieronder.