Restwarmte gebruik industrie Zeeland

Gisteravond is de motie van GroenLinks over gebruik van restwarmte met algemene stemmen aangenomen. Aan de orde was een raadsvoorstel waarbij de klimaat ambitie werd vastgesteld. Middelburg wil in 2030 energie neutraal zijn. De motie over restwarmte sloot daar naadloos op aan.

Restwarmte gebruik.

 

In Zeeland wordt –vooral door de industrie-  een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid warmte geproduceerd, een groot deel ervan verdwijnt al dan niet geforceerd gekoeld naar lucht en water.. In Zeeuws Vlaanderen is er inmiddels een koppeling tot stand gekomen: levering van restwarmte door Yara aan de glastuinbouw.  In het Sloegebied is recent een studie verricht ‘Valorisatie reststromen in het Sloegebied’. Ook daar blijkt dat er veel restwarmte verloren gaat. Als we die restwarmte zouden kunnen benutten voor verwarming van gebouwen of in andere bedrijfspocessen dan zou dat een enorme energie besparing opleveren.  In de raad van 19 december 2011 kwam het voorstel over de klimaat ambitie van de gemeente Middelburg aan de orde. Het college deed het voorstel om er naar te streven Middelburg in 2030 energieneutraal te maken.  Energie die je kunt besparen hoef je niet op te wekken. GroenLinks kwam met de suggestie om werk te maken van het gebruik van restwarmte.  GroenLinks heeft dit vastgelegd in een motie waarin het college werd opgeroepen om samen met de provincie en de gemeenten Goes en Vlissingen de mogelijkheden van het gebruik van restwarmte nader in beeld te brengen. De motie van GroenLinks werd met algemene stemmen aangenomen.