Raadsvergadering 7 november

Afgelopen maandag was de raadsvergadering van de gemeente. Op de vergadering van de raad van 7 november werden o.a. beslissingen genomen over Camping Witte Raaf, het grondbedrijf en een bouwvergunning voor een woning aan de Seislaan.

Camping de Witte Raaf

Het college deed het voortstel om voor een bedrag € 200.000 te participeren in een WKK installatie en de aankoop van gronden voor een bedrag van ca. 1 miljoen bij de Witte Raaf.  Het college kwam met dit voorstel omdat de Witte Raaf dan in staat is om op deze camping een voorzieningengebouw (zwembad, winkel) te realiseren waardoor de camping aantrekkelijker in de markt komt te staan. De gemeente moest bijspringen omdat de Witte Raaf de financiering van dit gebouw niet voor elkaar kreeg.

GroenLinks heeft tegen dit voorstel gestemd omdat het hier zuiver gaat om een particuliere ontwikkeling. Met een deelname in een WKK-installatie wordt  noch een milieubelang noch een publiek belang gediend. Met de aankoop van de gronden  kon de Witte Raaf weer over cash-geld beschikken. De gemeente neemt daarmee het risico van mogelijk onverkoopbare kavels over.  GroenLinks is van mening dat de gemeente al over veel grond beschikt waar ook het risico van onverkoopbaarheid aankleeft. Reden om ook hier tegen te stemmen.

Daarnaast zijn wij ook van mening dat de overheid ondernemers niet financieel moet ondersteunen als het even tegen zit.

 

Grondbedrijf

De gemeente Middelburg beschikt over gronden met een boekwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Met de stagnerende woningmarkt kleven er aan deze gronden flinke risico’s. De raad krijgt om deze reden ieder half jaar de nota grondbedrijf voorgelegd.. In deze nota worden alle toekomstige grondexploitaties beschreven en als het nodig is worden beheersmaatregelen voorgesteld.  In de nota wordt uitgegaan van een scenario waarbij de bouwactiviteiten nog een aantal jaren stagneren maar daarna zal weer op het normale niveau komen.  Uitgaande van dit scenario is het grondbedrijf gezond. GroenLinks maakt zich wel zorgen over het grondbedrijf.  Niemand kan op dit moment een goede voorspelling doen over de vraag naar woningen over 5, 10 of 20 jaar. Waakzaamheid t.a.v. het grondbedrijf is dan ook geboden.

Tijdens de behandeling van de nota grondbedrijf kwam ook Herstaco aan de orde. Deze handel in buizen beschikt over 10 ha. industrieterrein. Verplaatsing van dit bedrijf naar elders zou nieuwe ontwikkelingskansen voor Arnestein betekenen. Nu de verplaatsing van Herstaco onzeker is geworden kwam de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen weer aan de orde.  “Kom op met geit op naar de Trekdijk” grapte de PvdA. GroenLinks sprong onmiddellijk als een bok op de haverkist omdat een nieuw bedrijventerrein langs de A58 tegenover het golfterrein wel de slechts denkbare optie is.

 

Verzoek om te bouwen aan de Seislaan

Een bewoner van de Noordweg vroeg toestemming om in de achtertuin een woning te kunnen bouwen. Het college van B en W had geweigerd om hier medewerking aan te verlenen. Om deze reden richtte de bewoner zich tot de raad.  Het college gaf dan ook het advies aan de raad om tegen het verzoek van de bewoner te stemmen. Naar de mening van GroenLinks gebruikte het college een aantal oneigenlijke argumenten zoals concurrentie met het eigen woningbouwprogramma.  GroenLinks is van mening dat het mogelijk moet zijn om grote kavels te splitsen om daar een extra woning te bouwen, mits dit ruimtelijk goed inpasbaar is en de belangen van anderen niet geschaad worden. GroenLinks wilde dan ook aanvankelijk het verzoek van de bewoner honoreren maar nadat we de situatie ter plekke hadden bekeken leek het ons beter om niet mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.  Het college bracht op het laatste moment nog een wijziging in het raadsvoorstel, waarbij er een generaal verbod komt op het splitsen van kavels t.b.v. woningbouw.  GroenLinks en SGP hebben om deze reden een wijzigingsvoorstel ingediend.  Dit wijzigingsvoorstel is met een grote meerderheid aangenomen