Veiligheid Stationsbrug Middelburg

Eind maart stelde GroenLinks vragen aan GS over de veiligheid op de Stationsbrug in Middelburg. Door verbeteringen in de verkeerssituatie over het tangent in Middelburg zou de functie van de brug worden gewijzigd in gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen. De Gemeente Middelburg besloot de brug voorlopig niet autovrij te maken. Volgens GS zou het nooit de bedoeling zijn geweest de brug autovrij te maken. In de bijlage de antwoorden van GS.

Toelichting

Met het oog op de verbetering van de doorstroming van het verkeer over verkeer over het tangent te Middelburg is indertijd onderzoek uitgevoerd naar optimalisatiemogelijkheden. Een extra brug voor voetgangers, naast de bestaande Schroebrug, maakt onderdeel uit van die maatregelen. Vooruitlopend op de realisatie van de N57 en het aquaduct onder het Kanaal door Walcheren was deze maatregel noodzakelijk. De nieuwe brug is gerealiseerd op kosten van de Provincie Zeeland(*) . Door al deze verbeteringen kon de functie van de Stationsbrug omgebogen worden voor gebruik door uitsluitend fietsers, voetgangers en lijnbussen.

De Gemeente Middelburg heeft echter besloten de Stationsbrug voorlopig niet autovrij te maken. Er moeten eerst verkeerstellingen worden verricht alvorens een besluit kan worden genomen. Dit neigt naar uitstel en vervolgens afstel. Het is in elk geval strijdig met de schriftelijke afspraken die hierover indertijd met de provincie zijn gemaakt. Zolang de Stationsbrug blijft zoals het nu is, kan het verkeer de Kaaienroute via de Veerseweg ongehinderd gebruiken als sluiproute naar de N57. De beloofde rust aan de bewoners van de Kaaienroute en het fiets- en voetgangersvriendelijk maken ervan zullen dan voorlopig niet plaatsvinden.

Vragen

  1. Is de Stationsbrug in beeld geweest bij het onderzoek naar de optimalisatiemaatregelen en wat waren de uitkomsten?
  2. Zo neen: kon de provincie er dan op grond van gemaakte afspraken vanuit gaan dat de Stationsbrug na de ingebruikname van het aquaduct ‘verkeersvrij’ zou worden?
  3. Vergt blijvend intensief gebruik van de Stationsbrug extra onderhoud en, zo ja: wordt dit dan voortaan door de Gemeente Middelburg gefinancierd?
  4. Bent u bereid met de gemeente in overleg te treden en hen op deze dwaling te wijzen?
  5. Bent u eventueel bereid -als wegbeheerder van de brug- zelf een verkeersbesluit te nemen op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) en zodoende ook de Kaaienroute te ontdoen van het wegverkeer en er een fietsvriendelijke route van te (laten) maken?

De antwoorden van Gedeputeerde Staten zijn te vinden in de bijlage.