Ombuigingen of bezuinigingen

Afeglopen maandag was de raadsveregadring van de gemeente Middelburg een belangrijk onderwerrp de bezuinigingen, of zijn het ombuigingen? Onderstaand de toespraak van onze fractievoorzitter, Luc Vandezande.

Voorzitter,

Een eminent Belgisch hoogleraar zei ooit ”De eerste stap op het pad van de wijsheid is het noemen van de dingen bij hun juiste naam”. En daarmee wil ik beginnen.

We hebben het vandaag niet over  “ombuigingen”, maar over bezuinigingen.

Laat ons het beestje maar gewoon bij zijn naam noemen. Ja, we gaan de volgende jaren 6.7 miljoen Euro, besparen, beknibbelen, knippen  bezuinigen.

 

Eerst wist nog niemand het exacte bedrag,  maar er werd rekening gehouden met een korting van rijkswege van een slordige 5 miljoen Euro.

Maar wat schetste onze verbazing toen we de bezuinigingsnota in handen kregen. De korting van het Rijk bleek 3 miljoen lager maar de hoogte van de bezuinigingen bleef intact.

Na het lezen van de eerste bladzijden van de nota werd het duidelijk. De gemeente is ook zelf in zwaar weer terecht gekomen. De bezuinigingen dienen dus ook om onze eigen problemen aan te pakken.

Problemen die het college soms zelf veroorzaakt heeft. Dat college heeft in het verleden panden verkocht, maar de huuropbrengst toch gewoon meegenomen in de begrotingen. GroenLinks vindt dit onbegrijpelijk. En dat kost ons nu 165.000 Euro.

 

En daar blijft het niet bij. Ook bij de WMO worden grote tekorten verwacht van rond het miljoen Euro. Dit wil het college o.a. oplossen door meer mensen door te sluizen naar Facilitas. Wij vrezen een postbode scenario waarbij de arbeidsvoorwaarden van goede gekwalificeerde krachten met veel ervaring worden uitgekleed en waar de kwaliteit van de dienstverlening achteruitholt. GroenLinks pleit voor behoud van goede voorzieningen met behoud van volwaardige werkgelegenheid.

 

Deze nota is duidelijk volgens het “Knibbel knabbel knuisje, wie snoept er van mijn  huisje” principe opgesteld. Veel kleine bezuinigingen die zorgen voor verschraling, maar nauwelijks een echte bijdrage leveren.

Is het nou echt de moeite waard om die stadsdichter te schrappen voor 1000 euro? 

Onze kinderen wegwijs maken in het verkeer is van levensbelang. Moeten we daar mee stoppen om 10.000 Euro te besparen?

Willen we het riskeren dat een waardevolle voorziening als de kinderboerderij dicht moet omdat we zonodig daarop moeten beknibbelen?

Het antwoord van GroenLinks hierop is nee en we dienen hiervoor amendementen in. Het ontbreekt dit college duidelijk aan moed om ook haar “dure ambities” kritisch

tegen het licht te houden. En dat is een gemiste kans. GroenLinks pleit al langer voor het schrappen van de langzaam verkeersbrug. Niet omdat we tegen goede fietsverbindingen zijn, integendeel. Maar de langzaam verkeersbrug is nauw verbonden aan de ontwikkeling van Ramsburg. Herstructurering van Ramsburg is een doel dat nog ver in de toekomst ligt. De 306.000 Euro die het schrappen van de brug opbrengt kunnen we nu goed gebruiken als wisselgeld om andere en naar onze mening ”ongewenste bezuinigingen” terug te draaien. We dienen hierover een amendement in.

 

En als, zoals afgesproken, als de stationsbrug autovrij wordt, hebben we toch een prima langzaam verkeersbrug?

 

 

Er wordt in de eerste plaats veel bezuinigd op de eigen organisatie. Als het efficiënter kan is dat prima en waar samengewerkt kan worden, juichen we dat toe.

Maar we moeten daarbij toch ook kijken naar wat wij zouden kunnen benoemen als

”vergeten kosten”.

In de bezuinigingsoperatie wordt flink bespaard op formatie. Op deze manier bezuinigen kan in de ogen van GroenLinks niet zonder een grote herschikking van taken. Er zal dus een reorganisatieplan moeten worden gemaakt, en een reorganisatie kost natuurlijk ook geld.

 

Een andere belangrijke besparingspost is het onderwijs.

 

Voor GroenLinks heeft onderwijs een grote prioriteit. Onderwijs is de basis voor de toekomst van onze kinderen. Daarbij gaat onze zorg vooral naar de meest kwetsbare onder de leerlingen, naar die leerlingen die bijzondere aandacht nodig hebben en extra begeleiding.

De Rijksoverheid bezuinigt al fors op deze leerlingen.

Door maatregelen van de Rijksoverheid komen er steeds meer zorgleerlingen in het regulier onderwijs terecht. Als de korting van de gemeente ten koste gaat van de directe zorg voor de leerlingen moeten we dat echt niet doen.

 

Het college heeft na protesten het voorstel om het zwemonderwijs af te schaffen in de nota aangepast. GroenLinks vindt het goed dat het College gaat werken aan een minimaregeling voor die ouders die geen zwemonderwijs voor hun kinderen kunnen betalen. Maar het college vergeet blijkbaar de bijzondere en kwetsbare positie van de leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook voor hen moet zwemonderwijs mogelijk blijven. We dienen hiervoor een motie in.

 

GroenLinks, voorzitter is voor een gevarieerd en onderscheidend cultuuraanbod in de hoofdstad van Zeeland. Cultuur is er voor de inwoners maar daarnaast is het ook een aantrekkingspunt voor toeristen.

We vinden dat er door de bezuinigingen een verschraling van ons aanbod komt.

Ik neem als voorbeeld de concert- en gehoorzaal. We hebben hier veel geld aan besteed en een brede programmering afgesproken. En nu dreigt een paar luttele duizend euro het programma te reduceren tot bijna niets. Als er geld kan gespaard worden door  samenwerking vind GroenLinks dat prima. Maar dat kan en mag niet ten koste gaan van de programmering. We dienen hier een motie voor in.

 

Ook het stoppen met het ondersteunen van kleine kunstinitiatieven vinden we een verarming van het aanbod in onze stad. Dat moeten we niet doen. Hierover dienen we een amendement in.

 

Wat ons wel opvalt is de bezuiniging op de exploitatie van het theater. De fractie van GroenLinks heeft al diverse malen gevraagd naar de impact van deze bezuiniging. De antwoorden zijn steeds onduidelijk. Toch wordt de bezuiniging ingeboekt zonder dat we de gevolgen daarvan kunnen overzien.

En nu we het toch over het theater hebben. Is het niet verstandig ons nog eens te heroriënteren. Middelburg kan zich ook onderscheiden door een klein theater te bouwen en vooral de kleine en vernieuwende producties te programmeren. Een klein theater kan wat ons betreft ook in het Molenwaterpark komen. Wij vinden dat een groot theater niet op deze plek thuis hoort.

 

Onder het motto zaken die ons later veel geld gaan kosten kunnen we de bezuinigingen op de organisatie vluchtelingenwerk plaatsen.

Middelburg heeft de wettelijke taak elk jaar een aangewezen aantal vluchtelingen met status op te vangen. Het is van groot belang dat die mensen niet aan hun lot worden overgelaten, maar begeleid en geholpen worden zodat ze snel kunnen integreren in onze gemeenschap. De organisatie Vluchtelingenwerk kan dat als geen ander. Het verminderen van de subsidie aan deze organisatie zal het voor Vluchtelingenwerk onmogelijk maken haar activiteiten op Walcheren verder te zetten met alle gevolgen van dien. We vinden dat die bezuinigingen nu geschrapt moeten worden en we willen dat het college in overleg met vluchtelingenwerk naar een manier zoekt om deze organisatie op Walcheren overeind te houden. We dienen hiervoor een amendement in.

 

Ook hebben we moeite met het plan om minder mensen van Lete in te huren voor het groenonderhoud. Dat lijkt heel wat geld op te brengen.

Maar we draaien nu al op voor de aanzienlijke begrotingstekorten van Lete.

Niet alleen pakken we met deze maatregel de mensen aan de onderkant van de markt, maar we schieten er financieel naar de mening van GroenLinks ook niet echt veel mee op. Dan kunnen we die mensen maar beter laten werken.

 

De bezuinigingen op het openbaar groen vinden we trouwens te rigoureus.

Het zomaar inzaaien van gras gaat ons te ver. Allicht kan er bezuinigd worden op groenvoorziening, want het inplanten van roze tulpen ten behoeve van een wielerwedstrijd vinden we overbodig en onnodig. Maar er moet hiervoor wel een goed doordacht plan komen. GroenLinks dient over de twee laatste punten een amendement in.

 

Het korten op woningaanpassingen voor ouderen is alweer zo een besluit met verstrekkende gevolgen. Als je wil dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en dat lijkt me toch een algemene wens in onze huidige maatschappij te zijn, dan moeten we dat niet op deze manier doen. Maak dan de aanpassingen maar inkomensafhankelijk. Op die manier heeft iedereen dezelfde kans op een zelfstandig leven.

 

Voorzitter ik kom aan het eind van mijn betoog,want ik kan begrijpen dat na 90 minuten luisteren zelfs de meeste briljante speech niemand meer kan boeien.

 

Luc Vandezande.