Notulen Algemene Ledenvergadering dd 15 juni 2010

Een samenvatting van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering. De volledige versie is op te vragen bij de secretaris Reint Rengers.

Jaap heet de aanwezigen namens het bestuur welkom, ondanks het voetballen toch wel opkomst. Enkelen hebben zich afgemeld.

 

Luc Vandezande (fractievoorzitter) meldt dat we goed gescoord hebben met de gemeenteraadsverkiezingen en nu met drie raadsleden in de gemeenteraad zitten. We hebben daarnaast drie fractieondersteuners. Helaas zitten we niet in het college, in wezen zit het oude college er, waarvan 2 verliezers en 2 winnaars. De SGP is ingewisseld voor de LPM. Wij wilden wel deelnemen aan de coalitie. Breekpunt was Molenwater, en daarom zijn we niet in het college. De fractie zal de aandacht vestigen op energie en milieu. De wethouder van milieu is Ed de Graaff van LPM, daar zijn inmiddels de eerste gesprekken mee gevoerd. Er moet fors bezuinigd worden, naar schatting 5 miljoen. Jan Scheffer merkt op dat er geen duidelijkheid bestaat waarop dan bezuinigd gaat worden. De vrees bestaat dat dat ook nog wel even zal duren, er is veel tijd gestoken in al de evenementen dit jaar, dat levert veel compensatietijd op, die vrijwel allemaal nog opgenomen moet worden door de ambtenaren.

De fractie is met andere fracties in Zwijndrecht geweest om daar te kijken hoe de gemeente een stichting in het leven heeft geroepen die de coffeeshop beheerd. Dat zou hier ook kunnen, het is een goed voorbeeld. Edward Dekker pleit voor legalisatie van drugs, vanwege de kromme verhouding met voorzijde verkoop gedogen en achterzijde verboden invoer. Reint Rengers zou graag zien dat de fractie de gemeente wijst op haar aandeelhouderschap van Delta en dat men tegen de bouw van de 2e kerncentrale moet opkomen. Leen Harpe ontraadt dat, beter is aandacht te schenken aan de andere vormen van energie en daar binnen de gemeente nadruk opleggen. Wel zal op de website aandacht geschonken worden aan het PZC-debat over energie op 30 juni in het Arsenaaltheater te Vlissingen.

 

Jaap Goetheer geeft een terugblik op de verkiezingen. Het valt op dat er een stijgende lijn zit in het aantal op GroenLinks uitgebrachte stemmen, in alle soorten verkiezingen. Jaap geeft aan dat de gemiddeld opkomst het hoogst is bij de tweede kamerverkiezingen, dan de gemeenteraad, vervolgens de provinciale staten, en dan het europees parlement. In de staat zijn niet de waterschapsverkiezingen meegenomen, sinds kort kunnen politieke partijen ook daar aan mee doen. Eind dit jaar zijn die verkiezingen er weer, en maart volgend jaar de provinciale staten. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen waren we in drie stembureaus de grootste, met een stempercentage van meer dan 20%!! Voor een meer uitgebreide beschouwing zie onze website: http://middelburg.groenlinks.nl/node/50742  Adrie van ’t Westeinde merkt op dat het belangrijk is dat we consequent ons verhaal volhouden, daarin zit onze winst!

 

Leen Harpe, ons Statenlid, geeft een toelichting op de in de afgelopen periode verschenen nota’s van GroenLinks Zeeland (De Kaloot, een derde maasvlakte, Liever strand dan stranden, De grootste provincie van Nederland is te klein). Binnen de provinciale staten is goed werk verricht, lastig is dat het CDA nogal eens draait in standpunten. Wat de eerste twee nota’s betreft, het lijkt er op dat de WCT wordt afgeblazen. De terminal past overigens, zo blijkt uit onderzoek, niet in de havenrange van Le Havre (F) tot Hamburg (D). De nota “De grootste provincie van Nederland is te klein” zag het levenslicht om een discussie los te maken over het verminderen van het aantal bestuurslagen. GroenLinks Zeeland vond dat je beter zelf met ideeën kon komen dan af te wachten. Er is echt over nagedacht, het rapport is op de landelijke verkiezing ALV aangeboden en naar alle gemeenten in Zeerland gestuurd. Inmiddels is het ook een landelijk issue geworden. Positieve reacties werden gegeven door de Brabantse werkgevers. Uitgangspunt is in wezen opheffen van de waterschappen, verder is gekeken naar het Deltagebied, het stroomgebied van de Schelde. Het gebied is anders dan Rijnmond en Vlaanderen, zo zou het Deltagebied een groene buffer tussen Antwerpen en Rotterdam moeten worden, maar tevens ook een  goede afspraak over wat gebeurt in Rijnmond, Antwerpen en Moerdijk. Het rapport laat en strek GroenLinks Zeeland zien!! Goed als aanloop naar de verkiezingen volgend jaar.

 

De vergadering werd afgesloten met een borrel en een hapje.