Leny van de Heuvel
Leny van de Heuvel

Raadsvergadering 24 oktober

Afgelopen maandag sprak Leny van den Heuvel in de laatste raadsvergadering, waarin GroenLinks zich hard heeft gemaakt voor de WMO en Jeugdzorg. Helaas was het weer oppositie tegen coalitie voor het amendement wat ingediend werd door D66, SP en LPM. GroenLinks stemde voor. Het amendement en de inbreng van Leny tijdens de raad staan hieronder vermeld. De motie die we hebben ingediend hebben voor Essenvelt heeft het helaas niet gehaald, 5 voor, 23 tegen. De raad is blijkbaar niet zo groen als we dachten! Samen met de PvdA en de LPM waren we mede indiener van de motie Fonds cultuur, sport en onderwijs. Iedereen voor!!

De tekst vsn Leny:

6. Jeugdwet en WMO

Goed verhaal van de indieners van het amendement. Wat heb ik hier nog aan toe te voegen? Laat ik voorop stellen dat we blij zijn met een paar veranderingen in het raadsvoorstel. Het is goed dat Porthos ondersteunend wordt aan de professional. De professional weer op de plaats waar die hoort! In het hernieuwde raadsvoorstel zijn een aantal aanpassingen gerealiseerd maar er zijn nog steeds een paar beslispunten waar wij grote moeite mee hebben. Als eerste; is het voor onze fractie volstrekt onduidelijk wat de SWM moet doen binnen de wijkteams! Voor ons is dit volstrekt overbodig. SWM staat voor welzijn en niet voor het mede bepalen en controleren van de actiepunten die behaald moeten worden binnen deze teams. Als tweede, voorzitter, hebben wij er erg veel moeite mee dat er weer een half miljoen wordt uitgetrokken om de volledige fte’s te waarborgen.

We hebben vorig jaar december duidelijk kenbaar gemaakt dat we de uitbreiding voor een jaar zouden honoreren. Het lijkt er inderdaad op, zoals D66 in haar amendement al aangeeft, dat we dat raadsbesluit nu weer gaan terugdraaien. Voorzitter wij kunnen dit echt niet uitleggen aan de Middelburgse inwoners. Wij kunnen niet uitleggen dat er minder geld naar de zorg gaat en weer meer geld naar de organisaties. Wij zullen het amendement van D66 dus van harte steunen!!

Het amendement, ingediend door D66, SP en LPM:

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor om het raadsvoorstel als volgt te wijzigen en per onderdeel in stemming te brengen:

 1. Het college de opdracht te geven haar raadsbesluiten over WMO en Jeugdzorg van februari 2017 en april 2017, na nu 6 maanden van voorbereiding, zo spoedig mogelijk uit te voeren binnen Porthos, rekening houdend met het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst waarin de bereidheid bij Porthos-deelnemers is vastgelegd om de samenwerkingsovereenkomst aan te passen en dat partijen zich ten deze flexibel en coöperatief op zullen stellen
 2. De bijdrage van de gemeente Middelburg in de personeelskosten van Porthos met ingang van 1 juli 2018 in overeenstemming te brengen met de gewijzigde afname van Middelburg in de diensten van Porthos en de kosten daarvan, zijnde € 287.500 ten laste te brengen van de reserve Decentralisaties
 3. Voor de aanpassing binnen Porthos naar een Middelburgse visie en werkwijze ( client/professional/clientondersteuner stellen ondersteuningsplan en indicatie op, Porthos toetst ondersteuningsplan en stelt indicatie vast) een werkbudget binnen de begroting 2018 op te nemen van € 100.000
 4. Medewerkers van de gemeente Veere en Vlissingen gelegenheid bieden om mee te kijken bij de implementatie van de door de gemeenteraad van Middelburg besloten werkwijze.
 5. Het college opdracht te geven om op basis van goed vertrouwen in de inwoner van Middelburg en diens behandelaar(s) de procedures en verantwoordingen in Porthos verder te vereenvoudigen teneinde een hoger besteedbaar gedrag te realiseren aan zorg en verstrekkingen in WMO en jeugdzorg
 6. Het budget in 2019 voor Porthos en verdere jaren te begrenzen op een maximum bedrag van 4 miljoen euro ( peil 2015), waarbij Middelburg naar rato haar deel draagt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Het college van B&W laat in het gewijzigde raadsvoorstel zien dat zij besluiten van de Raad niet als besluit ziet. Zij wil besluiten over WMO en Jeugdhulp van de raad graag als experiment beschouwen waarbij dan ook nog eens de uitkomst van dit experiment mede bepaald wordt door volksvertegenwoordigers in Vlissingen en Veere. Deze gang van zaken raakt direct en op negatieve wijze het vertrouwen in besluitvaardigheid dat een inwoner in Middelburg in haar bestuur mag stellen. D66 en mede-indieners willen die kant niet op. Het is een duidelijke keus die de Raad in deze heeft gemaakt. Een experiment doet geen recht aan deze keuze, en laat bovendien Porthos medewerkers in onzekerheid.

Een experiment klemt temeer nu opnieuw voorgesteld wordt ruim een half miljoen euro te onttrekken aan reserve die bestemd is om tegenvallers in zorgbudgetten te kunnen opvangen. En die tegenvallers kómen.

Het College van B&W van Veere verzoekt om stilstand in de ontwikkeling van Porthos. Impliciet stelt zij de besluiten van de gemeenteraad van Middelburg niet in uitvoering te nemen. Hiermee raakt zij aan het vertrouwen dat een inwoner van Middelburg aan haar gemeentebestuur reëel mag stellen.

De samenwerkingsovereenkomst biedt gelegenheid om als er in de praktijk van uitvoering van gemaakte afspraken behoefte komt om aanpassing van die afspraak, partijen daar flexibel en coöperatief mee om zullen gaan. Het College van B&W wenst zich niet aan deze afspraak te willen houden en moeten daar dus op gewezen worden.

Aanpassingen binnen de huidige werkwijze vragen goede analyse en communicatie. Indien huidige leiding of medewerkers dit niet kunnen om welke reden dan ook, is er een budget beschikbaar van € 100.000 om hierin hulp te vragen in het 1e halfjaar 2018.

Zoals in de juli 2017 vastgestelde kaderbrief is aangegeven zal de Raad op korte termijn aanvullende financiële maatregelen moeten treffen om het Sociaal Domein te kunnen bekostigen. De reserve Sociaal Domein is op dat tijdstip volledig gebruikt en dus niet meer beschikbaar. Nú al zijn er voorzieningen zoals dagbesteding voor inwoners met een beperking die niet meer bekostigd kunnen worden. De Raad zal daarom niet meer kunnen volstaan met het sturen op regelgeving maar ook het financiële instrument moeten hanteren.

De motie Essenvelt, ingediend door GroenLinks:

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • het bestemmingsplan Essenvelt raakt aan de geledingszone
 • de geledingszone deel uitmaakt van het Nationaal Landschap
 • uitgangspunten bij ontwikkelingen in dit gebied behoud en ontwikkeling van kernkwaliteiten zijn
 • de landschappelijke open ruimte de belangrijkste kernkwaliteit van dit gebied is
 • de breedte van geledingszone grenzend aan plandeel B door het uitvoeren van plandeel C gereduceerd wordt tot ongeveer de helft

van mening dat

 • het behoud van de openheid van de geledingszone van groot belang is
 • de mogelijkheid bestaat dat de prognose betreffende de groei van het aantal huishoudens na enkele jaren bijgesteld moet worden
 • het karakter van de geldingszone door bebouwing en inrichting verandert van landschappelijk naar parkachtig
 • dit niet in overeenstemming is met het uitgangspunt ‘behoud van kernkwaliteiten’
 • stelt voor

de ontwikkeling van Essenvelt plandeel C pas uit te voeren na de ontwikkeling van de andere plandelen zodat de geledingszone gelegen in het Nationaal Landschap zo lang mogelijk onbebouwd blijft.

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie Fonds cultuur, sportb en welzijn, ingediens door PvdA, LPM en GroenLinks:

De Raad,

Overwegende dat,

 • De doelstellingen van deze gemeenteraad vanuit de evaluatie van het armoedebeleid juist was om de doelgroep voor het fonds cultuur, sport en onderwijs te vergroten én om die reden de inkomensgrens is vastgesteld op 130% van de bijstandsnorm;
 • Uit CBS-cijfers blijkt dat afgelopen jaar één op de tien mannen en vrouwen die vorig jaar met hun huishoudboekje worstelden, in 2016 werkte als zelfstandige en déze doelgroep niet in aanmerking dreigt te komen voor bijdragen vanuit dit fonds omdat het ‘buitengewoon lastig’ zou zijn om hun inkomsten vast te stellen;
 • Ook de doelgroep studerende (alleenstaande) ouders buiten de boot valt omdat er vanuit gegaan wordt dat deze met hun studiefinanciering wel in hun kosten oor hun studie en hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Draagt het college op om:

 • Gehoor te geven aan de eerdere aangenomen motie bij de evaluatie van het armoedebeleid om de groep inwoners te vergroten die gebruik kan maken van het Fonds cultuur, sport en onderwijs;
 • In de verordening of in de toelichting daarop voorwaarden op te nemen waardoor een zelfstandige zonder personeel in aanmerking kan komen voor de regeling op basis van een gemiddeld inkomen over het afgelopen jaar en daarvoor een toetsing vergelijkbaar als bijvoorbeeld het Broodfonds te hanteren waarmee niet op basis van wantrouwen maar van vertrouwen tot eventuele verstrekking van bijdragen wordt overgegaan;
 • Studerende (alleenstaande) ouders die een beroep op de regeling doen wél voor het fonds in aanmerking te laten komen omdat ze niet gestraft moeten worden omdat ze investeren in hun toekomst en vanuit hun situatie niet of nauwelijks in staat zijn tot bijverdienen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Dat ook zelfstandigen zonder personeel een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning, blijkt elders in het land al bij gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop het Broodfonds werkt. Daar bepaalt het hoofdkantoor in Zeist bijvoorbeeld op welk schenkingsniveau een zzp’er recht heeft. Dat is gebaseerd op het gemiddelde dat hij/zij per maand verdiende in het voorgaande jaar. Daarvoor dienen dan wel de laatst vastgesteld jaarcijfers te worden overlegd, eventueel aangevuld met een beschikking van de Belastingdienst (aanslag). Als het inkomen afwijkt van het gemiddelde uit de laatst vastgestelde jaarstukken, dan krijg de zzp’er de gelegenheid om met andere bewijsstukken aan te tonen dat zijn inkomsten lager zijn (orderportefeuille, bankafschriften, bankverklaring, enz.). Voormalig ondernemers die in een WSNP- of minnelijk schuldsaneringstraject zitten zouden sowieso op grond van artikel 3 uit de verordening tot de doelgroep van de regeling dienen te behoren.