Vragen bomenkap Vogeldijk

De provincie is voornemens de bomen aan de Vogeldijk, langs het Kanaal door Walcheren, tussen Oost-Souburg en Middelburg, te kappen en gaat hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen (zie persbericht). GroenLinks kan zich niet vinden in de argumenten en stelde vragen (d.d. 5 april).  Uit de antwoorden blijkt dat partijen opnieuw om tafel gaan "om te komen tot een eensluidend advies en breed gedragen oplossing" >>

Toelichting

Hoewel de veiligheid van het spoor voor GroenLinks eveneens voorop staat, kan onze fractie zich niet vinden in de argumenten voor het rigoureus kappen. De Tuin van Zeeland kwam in december 2014 al met een andere oplossing, die onlangs nog eens herhaald is (zie bijlage en het bericht in de Bode). Dat plan houdt de landschappelijke waarde – het DNA van Zeeland volgens het Kwaliteitsteam van Zeeland – intact, beschermt de bomen beter, vervangt gedeelten niet in blokken maar in rijen en voldoet aan de veiligheidseisen.

GroenLinks heeft dan ook de volgende vragen:

 1. Kent u het advies van de Tuin van Zeeland voor deze bomen? Zo ja, waarom is er zo weinig of niets van overgenomen in uw plan? Zo nee, wat is er dan gedaan met dit aan u gerichte advies?
  We kennen het advies van de Tuin van Zeeland. De versie die u heeft bijgevoegd, hebben wij nooit ontvangen, maar lijkt in hoofdlijnen op de versie die wij op 5 december 2014 hebben ontvangen. Dit advies is vergeleken met nog drie andere groenherstelopties. Uiteindelijk is op basis van extern advies (zie punt 4) aanvankelijk gekozen voor de strategie die het beste paste binnen onze afweging tussen o.a. natuurwaarden, landschappelijke beleving, veiligheid in de breedste zin van het woord en de financiële consequenties. Dat was een andere strategie dan het advies van de Tuin van Zeeland.
 2. Destijds is er ook een bewonersavond gehouden. Kunt u aangeven wat u wel/niet met de overwegingen van de bewoners hebt gedaan en/of wat u van plan bent hiermee te gaan doen?
  Op 19 april 2017 is er in samenspraak met de gemeente Vlissingen een inloopavond georganiseerd over het beoogde Groenherstelplan Vogeldijk. Tijdens deze inloopavond vroegen enkele aanwezigen om nog eens goed te kijken naar alternatieve scenario's. Hieruit bleek dat de vertegenwoordigers van de Tuin van Zeeland en de deskundige van de BTL Bomendienst het niet eens werden over de 'juiste' aanpak. In overleg met de gemeente Vlissingen is besloten om beide partijen nogmaals om tafel te zetten om te komen tot een eensluidend advies en breed gedragen oplossing. Hierbij rekening houdend met natuurwaarden, landschappelijke inpassing, veiligheid, financiële consequenties, etc. We verwachten de resultaten hiervan de eerste helft van juli.
 3. Bent u bereid het advies van de Tuin van Zeeland alsnog te betrekken in uw overwegingen, om zoveel mogelijk bomen te behouden alsook het karakteristieke landschap? Zo nee, waarom niet?
  Op 9-4-2014, 9-10-2014 en op 1-3-2016 is met diverse vertegenwoordigers van de Tuin van Zeeland gesproken, waarbij verschillende adviezen op tafel kwamen. Deze zijn afgewogen en na toetsing door BTL Bomendienst is aanvankelijk gekozen voor strategie 3 uit het advies. Zoals beschreven onder punt 2 zullen we het Groenherstelplan nogmaals onder de loep nemen
  De Tuin van Zeeland is hierbij betrokken. Er wordt zeker rekening gehouden met het behoud van het karakteristieke landschap.
 4. Heeft u bij het opstellen van uw huidige plan van aanpak gebruik gemaakt van externe deskundigen? Zo ja, welke (en is dat rapport openbaar)? Zo nee, waarom niet?
  BTL Bomendienst heeft ons Groenherstelplan Vogeldijk getoetst en 4 strategieën uitgewerkt. Deze toetsing is openbaar. We hebben het advies van de Tuin van Zeeland hierin meegenomen en deze wordt genoemd als strategie 2. Tijdens de inloopavond was er een medewerker van BTL Bomendienst aanwezig om toelichting te geven. Verder worden de bomen jaarlijks door een European Tree Worker gecontroleerd en de adviezen tot Nader Technisch Onderzoek worden uitgevoerd door BTL Bomendienst. Ook is er een QuickScan natuurwaarden gedaan door BTL Advies in het kader van de Wet Natuurbescherming. Er is door FLORON (Natuurorganisatie voor het behoud van de wilde flora van Nederland) een rapportage opgesteld over de aanwezigheid van bostulpen zodat ook daar rekening mee gehouden kan worden.
 5. Hoe ontstaan ‘ingerotte snoeiwonden’ zoals u het omschrijft in de uitnodiging voor een inloopbijeenkomst over het ‘groenherstelplan Vogeldijk’? Is dit het gevolg van slecht uitgevoerd onderhoud? En is dit in de toekomst te voorkomen?
  Als een boom beschadigd wordt (bijvoorbeeld door het afzagen/afbreken van een tak), komt er levend hout in contact met de buitenlucht. Om te voorkomen dat er bacteriën en schimmels de boom binnendringen, gaat de boom de wond afgrendelen. Hierbij wordt er levend hout, dat zich buiten de afgrendeling bevindt, opgeofferd. Vervolgens kan de bast proberen de bast loze wond te overgroeien. De wond geneest dus niet, maar wordt hoogstens ingekapseld. Ingerotte snoeiwonden kunnen ontstaan wanneer de boom in een slechte/verminderde conditie is of omdat de snoeiwond te groot is. Dit is niet altijd te voorkomen, maar door in de jeugdfase regelmatige begeleiding snoei toe te passen wordt dit tot een minimum beperkt.
 6. Hoe denkt u over het oud worden van bomen; met andere woorden: dat een boom oud wordt is toch juist de bedoeling? Te vaak wordt volgens GroenLinks het argument ‘de bomen zijn oud’ gebruikt om de bomen te kappen. Waarom is dit?
  Dat een boom oud wordt is inderdaad de bedoeling, maar wel op een veilige manier met een goede afweging gemaakt tussen de verschillende belangen. “De bomen zijn oud” is voor ons geen argument om bomen te kappen. Zoals eerder beschreven wegen we zoveel mogelijk belangen.

In de media

PZC: 'Alternatief voor massale bomenkap langs kanaal'

 

Lees meer

Ook GroenLinks Vlissingen stelde vragen: Vragen over voorgenomen abelenkap