Werk op maat

Op de raadsvergadering van maandag 7 november 2016 heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend voor werk op maat, samen met de PvdA. Het aantal mensen in de bijstand is nog altijd hoog, en GroenLinks PvdA willen dat de gemeente Middelburg meedoet met andere gemeenten die van het rijk toestemming hebben gekregen om te experimenteren met de bijstand. Doel is om de mensen in de bijstand de kans te bieden tot zelfontplooiing door middel van betaald werk of vrijwilligerswerk met behoud van uitkering. Orionis Walcheren lijkt bereid dat nader te onderzoek en wegen te vinden voor experimenetn met werk op maat.

Onderstaand de motie zoals deze is ingediend en aangenomen. 

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • in verschillende Nederlandse steden experimenten met een basisinkomen of een variant hierop zijn gestart of worden voorbereid,
 • met dergelijke experimenten wordt bekeken of dit leidt tot meer zelfontplooiing van mensen, participatie en hierdoor een zinvolle bijdrage aan de samenleving in de vorm van betaald werk of vrijwilligerswerk,
 • de invoering van een dergelijk experiment voor zowel ontvanger als verstrekker mogelijk leidt tot aanmerkelijk minder administratieve rompslomp,
 • minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft gesteld dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen om buiten bestaande wet- en regelgeving te experimenteren,
   

van mening dat

 • het aantal mensen in de bijstand in Middelburg en op Walcheren nog altijd hoog is,
 • de eerste prioriteit is en blijft om mensen naar werk toe te leiden;
 • de verwachting is dat dat doel niet voor alle Middelburgse bijstandsgerechtigden binnen afzienbare termijn te realiseren is;
 • nieuwe en onorthodoxe wegen gezocht kunnen worden om de huidige kostbare situatie te doorbreken;
 • Orionis Walcheren de bereidheid lijkt te hebben om deze wegen te vinden en te benutten,
 • een experiment met een werk op maat nieuwe inzichten kan verschaffen en een uitgangspunt kan bieden voor toekomstig beleid,
   

draagt het college op:

 1. in samenwerking met Orionis Walcheren en de gemeenten Vlissingen en Veere de mogelijkheden te onderzoeken voor een experiment op Walcheren met het verstrekken van werk op maat,
 2. daarbij aandacht te besteden aan de financiële, administratieve en maatschappelijke effecten,
 3. de raad over de mogelijkheden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

GroenLinks,

Leny van den Heuvel

PvdA

Pim van Kampen