Lange raadsvergadering 14 en 15 december

De raadsveragdering van de afgelopen keer duurde extra lang door de lange discussie over wat Middelburg met zijn grond aan moest. Dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk, maar wat, dat leverde zoveel stof tot nadenken op dat de vergadering in tweeën werd geknipt en behalve maandag ook dinsdag werd vergaderd. Daarnaast werd gediscussieerd over de woonvisie en kwamen subsidies aan de orde.

Voor de komende jaren 2016 - 2020 heeft de raad een woonvisie opgesteld, De gemeente wil het volgende bereiken:

Een nieuwe woonvisie voor de periode 2016-2020 heeft als doel kader scheppend te zijn voor de gemeente zelf. Het geeft bijvoorbeeld handvatten voor het formuleren van een regionaal woningbouwprogramma. Verder moet de woonvisie voor inwoners, woningcorporaties en ontwikkelaars transparant maken welke beleidsdoelen de gemeente op het gebied van het wonen nastreeft. We hebben daarom niet gekozen voor een duimendik rapport, maar een heldere en korte visie op het wonen in Middelburg. De nieuwe woonvisie moet houvast bieden om te komen tot nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. De herziene Woningwet verplicht de woningcorporaties namelijk om bij te dragen aan de uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid, vastgelegd in een woonvisie. De gemeente kan bij het formuleren van de woonvisie thema’s benoemen die prioriteit krijgen. 

De Woonvisie werd geamendeerd door Christenunie, SP, D66, LPM en GroenLinks met:

De Woonvisie 2016 – 2020 inclusief bijlagen vast te stellen, waarbij de eerste prioriteit wordt gewijzigd in: a. bij gronduitgifte alleen partijen uit te nodigen die energieneutrale woningen realiseren, b. voor de vrije sector energieneutrale bouw te stimuleren door een lichte verhoging van de grondprijs door te voeren en dit bedrag als subsidie uit te keren als de woning met nul-opde meter of een vergelijkbare energiebesparing wordt gebouwd, c. zodra de energieprestatievergoeding wettelijk is geregeld in de prestaties met de woningcorporaties op te nemen dat er in 2016 een begin gemaakt wordt een pilot van 10 Nul-op-meter renovaties van huurwoningen om in 2020 20% van de sociale woningvoorraad te laten voldoen aan de criteria van Nul-op-meter. 

Het amendement werd aangenomen. Op deze manier wordt het energieneutraal maken van woningen in Middelburg gestimuleerd.

Christenunie en GroenLinks dienden een motie in om de vuurwerkoverlast in Middelburg te beperken, deze motie werd aangenomen, het heeft geresulteerd in een opdracht aan de gemeente de overlast te onderzoeken zodat er voor 2016 vuurwerkvrije zones kunnen worden ingesteld. 

Dat Middelburg moet bezuinigen is alom bekend, daar kunnen we ook niet aan ontkomen, wel moet je dan opletten dat je niet zoveel bezuinigd op subsidies aan organisaties dat daarmee de levensvatbaarheid bedreigd wordt. Dat was zeker het geval bij de Kinderboerderij De Klepperhoeve op het Meiveld. Dankzij moties van de LPM en GroenLinks (motie van GroenLinks werd aangehouden) kan de Klepperhoeve voortbestaan.

Het college kwam met een actieplan voor de exploitatie van gronden. Middelburg bezit veel gronden, waarop jaarlijks veel rente betaald wordt De gronden zijn inmiddels behoorlijk minder waard geworden, terwijl de gemeente nog een hogere boekwaarde in de papieren heeft staan. Daarom is o.s. een actieplan opgesteld om de gronden te herwaarderen, en verder wordt onderzocht wat eventueel verkocht moet gaan worden, nu er in de toekomst minder gebouwd wordt. Er lag een voorstel om 10% van de Cleene Hooge te bebouwen, en daar plaats te bieden voor 16 grote villa's, wat de gemeente 16 miljoen op zou leveren. Zes partijen, waaronder GroenLinks, hebben een motie van LPNM gesteund waarmee voorlopig de bebouwing van de Cleene Hooge van de baan is. De gemeente heeft de opdracht om een aantal scenario's te onderzoeken waarbij ook een ander stuk grond, Poppenroede, betrokken moet worden. Een amendement van GroenLinks om af te zien van de ontwikkeling van De Trekdijk als bedrijventerrein heeft het helaas niet gehaald. 

In de pers:

Omroep Zeeland : Middelburg zoekt alternatieven voor Cleene Hooge

PZC: Middelburg zint op maatregelen tegen overlast door vuurwerk

PZC: Gemeenteraad Middelburg beperkt bezuiniging op kinderboerderij