Verdient coalitieakkoord onze steun?

Alea iacta est, de teerling is geworpen. De raad is gekozen en het college gevormd. En de portefeuilles zijn verdeeld.
PvdA, CDA, LPM en VVD gaan de volgende 4 jaar onze stad besturen. Het is een college dat een zeer smalle basis in de raad heeft, slechts 16 zetels.

Twee van de vier partijen hebben samen drie zetels ingeleverd. Ondanks dat verlies zien we dat deze partijen de samenstelling van het college gedicteerd hebben. CDA en PvdA blijven doen wat ze al deden en hebben daar twee partijen bij gevonden die niet al te veel eisen konden en mochten stellen.

Wij hebben zitten zoeken naar typische VVD punten in dit coalitieakkoord maar wij hebben ze niet kunnen vinden. Misschien kan de fractie van de VVD ons een beetje op weg helpen?

De LPM, weliswaar een nieuwe naam in Middelburg maar in vrijwel ongewijzigde samenstelling, heeft de afgelopen jaren het beleid van hun nieuwe partners voordurend aangevallen, de motie van wantrouwen continu in de binnenzak.

Tevens heeft de LPM zich in haar verkiezingsprogramma bijzonder kritisch uitgelaten over de kwaliteitsatlas. Blijkbaar hebben enkele gesprekken hen van gedachten doen veranderen om deze kwaliteitsatlas, die het uitgangspunt wordt van het te voeren beleid,  te gaan steunen. Dat is toch een hele plotse”Change of Mind ”die tot nadenken aanzet .

We zijn heel benieuwd of en hoe het de LPM zal lukken om haar nieuwe rol als collegepartij vorm te geven.

Dan naar de inhoud van het akkoord.                                 

We vinden er allerlei intentieverklaringen in terug die zo uit ons verkiezingsprogramma zouden kunnen komen.

Om er maar twee belangrijke te noemen.:

  • Op het minimabeleid wordt niet bespaard. Goed zo!
  • Ook hoofdstuk 5 over de duurzame gemeente kan op onze steun rekenen. Veel aandacht aan duurzaamheid is noodzakelijk en toekomstgericht.

De nieuwe initiatieven die genoemd worden op blz. 30 geven niet echt aanleiding tot gejuich. We verwachten toch wat meer initiatieven dan boerencampings en theeschenkerijen.

Maar ja, het is de laatste bladzijde van het akkoord en wellicht was het creatieve denkvermogen wat opgedroogd.

 

 

Wat GroenLinks betreft zou duurzaamheid de rode draad moeten zijn voor de komende bestuursperiode. U kunt ervan op aan dat onze fractie met concrete voorstellen gaat komen om die duurzaamheid meer inhoud te geven, dan u in dit akkoord noemt. GroenLinks heeft al twee interessante voorstellen om Middelburg op de “duurzame kaart” te zetten.

We hebben reeds contact opgenomen met  wethouder de Graaf om die voorstellen met hem te bespreken.

Het college zet in op eenvoud, samenhang en daadkracht, maar met behoud van ambitie. Dat is het motto

 Maar wat is eenvoud en hoe verhoudt deze term zich tot de term “ambitie’?

Voor GroenLinks passen dure eendagsevenementen, zoals de Giro en Koninginnedag, daar in elk geval niet in. Het college is immers niet in staat gebleken om de kosten van deze twee evenementen beheersbaar te houden

Om Het verkiezingsprogramma van 1 van de collegepartijen “de LPM” te  citeren: ‘ Ambitieuze plannen zoals het binnenhalen van de Giro en Koninginnedag kosten ons dit jaar ruim een miljoen euro, met een maandenlang ontregeld gemeentelijk apparaat op de koop toe. Wij gaan voor zaken die de wijken en de dorpskernen ten goede komen’

Ambitie mag, maar moet wat ons betreft realistisch zijn, financieel beheersbaar en onze inwoners ten goede komen.

En nu we het toch over de ambitie van het college hebben:

Ondanks de grote ambities van dit college als het gaat om inspraak van bewoners, het college wil zelfs een “denktank van bewoners”, vertelt de praktijk ons een heel ander verhaal.

Terwijl  uit de exitpolls (tijdens de verkiezing van 3 maart) van de Roosevelt Academy blijkt dat een groot gedeelte van de Middelburgse bevolking kiest voor een stadspark in het Molenwater, houdt het college stug vast aan het plan om een theater te bouwen op het Molenwater. Dat plan moet met spoed in daad worden omgezet. De argumenten van mondige en betrokken inwoners worden niet gehoord. Wij vragen ons echt af waar deze halsstarrigheid vandaan komt.

Ook binnen het college is men het volgens ons niet helemaal eens over  de te varen koers. In het verkiezingsprogramma van de LPM  pleit deze zelfs voor ”het uitstellen van de bouw “.

 

 

 

Maar waar maken we ons druk over want  het collegeakkoord zegt ons: ”Er worden geen nieuwe plannen gemaakt, maar reeds bestaande plannen worden uitgevoerd”.

Het lijkt er op dat er de volgende vier jaar geen ruimte zal zijn voor de raad om noodzakelijke toekomstgerichte plannen te bedenken op terreinen zoals de verduurzaming van onze stad en het inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling.  GroenLinks ziet dat toch echt anders.

Maar goed, we zullen moeten afwachten wat dit nieuwe college concreet voor ons in petto heeft en zoals de afgelopen jaren, zal de inzet van GroenLinks kritisch maar constructief zijn. En daar waar het gaat om initiatieven die Middelburg socialer, toleranter en groener maken zullen we het college onze steun geven.