Ruimte in Zeeland

De visie van provinciale en gemeentelijke fracties van Groenlinks in Zeeland op de verdeling van ruimte.

Gemeenten in Zeeland verspillen hun kapitaal: ruimte. Er worden woeste plannen voorbereid voor uitbreidingen op zowel woningbouw- als bedrijventerreingebied. Daarbij wordt uitbreiding gezien als het middel tegen krimp van de bevolking. Gemeenten zijn daarmee als don quichot, die niet kijkt wat windmolens voor kansen bieden, maar ze bestrijdt! Groenlinks pleit voor toekomstdenken en zuinig ruimtegebruik - daarmee houden we Zeeland voor alle generaties na ons ook nog de groenblauwe oase die het nu is.

Adrie van 't Westeinde schreef daarover in de Faam:

Bij de raadsvergadering van 28 september heeft de fractie van GroenLinks een brochure aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders. De brochure is opgesteld door de gezamenlijke Zeeuwse fracties van GroenLinks in Zeeland. In deze brochure wordt ingegaan op de bevolkingsgroei en de daarmee verbandhoudende woningbehoefte in Zeeland voor de komende 20a 30 jaar. De Zeeuwse bevolking zal in die periode gaan krimpen, dit is vooral het geval in Zeeuws Vlaanderen. Op Walcheren zal er ook na 2030 nog sprake zijn van bevolkingsgroei maar de groei is daar veel minder dan tot nu toe werd aangenomen.

De planvorming rondom de bouw van nieuwe woningen heeft een lange doorlooptijd. Vanaf de eerste ideeën over een uitbreidingswijk tot de daadwerkelijke bouw van nieuwe woningen start zit soms vele jaren. Sommige plannen hebben een doorloop tijd van meer dan 10 jaar. Reden om nu al te kijken naar de woningbehoefte in 2030.

GroenLinks constateert dat er bij de Zeeuwse gemeenten veel plannen liggen. Als je al deze plannen bij elkaar op telt dan blijkt dat plannen de behoefte aan nieuwe woningen overstijgen. Als er geen regie gevoerd wordt dan ontstaat de kans dat er woningen gebouwd worden waar geen behoefte aan is. Alle uitbreidingsplannen leggen een groot beslag op de open groene ruimte. GroenLinks vindt dat we zuinig moeten zijn op de groene ruimte. Daarom pleit zij er voor dat gemeenten meer gaan samenwerken op het gebied van de woningbouwplanning. Gemeenten zouden samen een visie moeten ontwikkelen over de woningbouwbehoefte. Niet allen kijken naar uitbreiding, maar ook naar de bestaande woningvoorraad kijken. We weten inmiddels dat het gemiddelde aantal bewoners van 1 huis gaat dalen. Door herstructurering van de woningvoorraad kan ingespeeld worden op de ontwikkeling dat er steeds meer een-persoonshuishoudens komen. Slim inspelen op ontwikkelingen en samenwerken met buurgemeenten zou er toe kunnen leiden dat uitbreidingsplannen zoals de Cleene Hoogte niet nodig zijn .

Het signaal dat door GroenLinks is afgegeven is gelukkig al opgepakt. In de Tweede Kamer zijn door de PvdA al vragen over het onnodig bouwen in het Nationaal Landschap gesteld. Ook de verantwoordelijke wethouders in Middelburg en Vlissingen laten via de pers weten dat zij onderkennen dat zij meer zouden moeten samenwerken. Zij geven daarbij echter aan dat die samenwerking alleen gevonden kan worden door 1 gemeente te worden. De ondertoon is echter een andere: zolang er nog geen Walcherse gemeente is, is het ieder voor zich. En iedereen weet dat het nog heel lang kan duren voor er een Walcherse gemeente is. Die broodnodige samenwerking laat dan nog lang op zich wachten. Helaas!

 

 

 

Kijk voor het volledige rapport dat onlangs door Adrie van 't Westeinde werd uitgereikt op

http://provinciezeeland.groenlinks.nl/files/20090803%20Visie%20Ruimte%20in%20Zeeland%20DEF%20versie%20website_0.pdf