Nieuws van iedereen

GroenLinks wil vuurwerkvrije zones

Zeeland vuurwerkoverlast

Het is weer bijna oudjaar, de jaarwisseling, waarbij weer veel vuurwerk zal worden afgestoken. De discussie zal weer oplaaien over wel of geen consumentenvuurwerk. Dat GroenLinks landelijk naar een vuurwerkverbod wil hebben we de afgelopen jaren al aangegeven. Middelburg zou in ieder geval vuurwerkvrije zones in kunnen stellen. Morgen zal GroenLinks met de Christenunie een motie indienen tijdens de raadsvergadering om voor volgend jaar vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Hieronder de tekst en de link naar de pers.

Lees verder

Begroting Middelburg van bureaucraten

Luc Vandezande

Begroting en bezuinigingen, volksvertegenwoordigers, leden van de gemeenteraad en het college van B & W moeten zich de komende tijd uitlaten hoe de begroting sluitend gekregen kan worden. Hoe doe je dat, waar bezuinig je op en waarop niet? GroenLinks is bang dat door sommige bezuinigingen organisaties of vereningingen het loodje leggen. Door onze grondpolitiek van weleer plukken we nu zure druiven. Zag het er eerst uit dat de bezuinigingen in een compromis tot 25% beperkt zouden kunnen blijven, op de raadsvergadering kwamen coaltiepartijen tot 37,5%. Dat kan GroenLinks niet steunen. Op de algemene beschouwingen sprak Luc Vandezande onderstaande tekst uit. 

Lees verder

Cleene Hooge moet groen blijven

GroenLinks Middelburg heeft zich steeds verzet tegen welke bebouwing dan ook op de Cleene Hooge. GroenLinks stelt immers dat behoud van groene, waardevolle landschappen essentieel zijn voor de levenskwaliteit van de inwoners van Middelburg. In de kwaliteitsatlas van de Gemeente Middelburg staat de “ Cleene Hooge” echter te boek als een locatie voor toekomstige bouw. De fractie van GroenLinks heeft vragen gesteld aan het colege naar aanleiding van de berichten inn de pers.

Lees verder

Klimaatpetitie - Ga niet in beroep, ga aan de slag

Mobilisation (MOB) roept met een petitie de regering op om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter die de overheid verplicht meer te doen tegen klimaatverandering. Met ondertekening van de Klimaatpetitie geef je aan dat je vindt dat de regering nu echt haast moet maken met uitvoering van het klimaatbeleid en alles op alles moet zetten om het gevaar van klimaatverandering te keren. Het is de plicht van de overheid om ons leefmilieu te beschermen en te verbeteren. >> naar de petitie

Lees verder

Orionis zienswijze begroting, GRexit?

De Gemmeenschappelijke Regeling rondom Orionis baart de raad veel zorgen. Het is maar de vraag of de raad voldoende invloed kan uitoefenen op deze regeling. Op de raadsvergadering van 13 juli waren er dan ook de nodige amendementen en moties. Hieronder de zienswijze, uitgesproken door Leny van den Heuvel. Vermeldenswaard is dat ondanks dat motie 3-4 van de SP en GroenLinks de fracties naar aanleiding daarvan toch besloten hebben gezamenlijk zich te buigen over de invloed die de raad kan hebben op het beleid.

Lees verder

Waardevolle bomen in Middelburg

Beeldbank Middelburg

In de Raad is de laatste tijd aandacht geweest voor het kappen en rooien van bomen, denk maar aan het rooien van de bomen aan de Loskade, het verdwijnen van de bomen op Plein 1940 bij de herinrichting en de bomen op de Rooseveltlaan.  

Uit de beleidsnotitie "Waardevolle bomen in Middelburg":

Voor het rooien van bomen is een vergunning nodig en aan een vergunning gaat een zorgvuldige afweging vooraf. Het behouden van waardevolle bomen is een belangrijk afwegingspunt. De kwaliteit en veiligheid van een groot aantal openbare waardevolle bomen wordt jaarlijks gecontroleerd door een visuele inspectie.

Naar de mening van de Lokale Partij Middelburg en GroenLinks en ook van de Stichting Tuin van Zeeland kapt en rooit de gemeente te snel bomen, reden om daar op de Raadvergadering de volgende motie over in te dienen. De motie werd aangenomen. 

De motie en tekst raadsvergadering