Nieuws over iedereen

Klimaatpetitie - Ga niet in beroep, ga aan de slag

Mobilisation (MOB) roept met een petitie de regering op om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter die de overheid verplicht meer te doen tegen klimaatverandering. Met ondertekening van de Klimaatpetitie geef je aan dat je vindt dat de regering nu echt haast moet maken met uitvoering van het klimaatbeleid en alles op alles moet zetten om het gevaar van klimaatverandering te keren. Het is de plicht van de overheid om ons leefmilieu te beschermen en te verbeteren. >> naar de petitie

Lees verder

Orionis zienswijze begroting, GRexit?

De Gemmeenschappelijke Regeling rondom Orionis baart de raad veel zorgen. Het is maar de vraag of de raad voldoende invloed kan uitoefenen op deze regeling. Op de raadsvergadering van 13 juli waren er dan ook de nodige amendementen en moties. Hieronder de zienswijze, uitgesproken door Leny van den Heuvel. Vermeldenswaard is dat ondanks dat motie 3-4 van de SP en GroenLinks de fracties naar aanleiding daarvan toch besloten hebben gezamenlijk zich te buigen over de invloed die de raad kan hebben op het beleid.

Lees verder

Waardevolle bomen in Middelburg

Beeldbank Middelburg

In de Raad is de laatste tijd aandacht geweest voor het kappen en rooien van bomen, denk maar aan het rooien van de bomen aan de Loskade, het verdwijnen van de bomen op Plein 1940 bij de herinrichting en de bomen op de Rooseveltlaan.  

Uit de beleidsnotitie "Waardevolle bomen in Middelburg":

Voor het rooien van bomen is een vergunning nodig en aan een vergunning gaat een zorgvuldige afweging vooraf. Het behouden van waardevolle bomen is een belangrijk afwegingspunt. De kwaliteit en veiligheid van een groot aantal openbare waardevolle bomen wordt jaarlijks gecontroleerd door een visuele inspectie.

Naar de mening van de Lokale Partij Middelburg en GroenLinks en ook van de Stichting Tuin van Zeeland kapt en rooit de gemeente te snel bomen, reden om daar op de Raadvergadering de volgende motie over in te dienen. De motie werd aangenomen. 

De motie en tekst raadsvergadering

Fietsvriendelijk Middelburg

Na diverse ongevallen tussen auto's en fietsers op de kruising van de fietsring met de Koestraat heeft gemeente Middelburg besloten om per direct een einde te maken aan deze onveilige situatie. Fietsers op de fitesring (Beenhouwerssingel) hebben geen voorrang meer op het verkeer op de Koestraat. De fracties van GroenLinks en ChristenUne vinden verkeersveiligheid erg belangrijk. Dus daarom kunnen wij zeker begrijpen dat als er veel ongelukken in een korte periode op een bepaald kruispunt gebeuren, het niet meer dan logisch is dat het college op zoek gaat naar oplossingen. De fracties vragen zich af of dit de juiste maatregel is om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zeker als we weten dat in het mobiliteitsbeleid vastgesteld is dat de fiets op nummer één staat. Onderstaand de vragen aan het college.

 

Lees verder

Declaratiefonds beter toegankelijk maken voor bijstandsgezinnen

Tot de doelgroep van het declaratiefonds behoren gezinnen waarvan het belastbaar inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de bijstandsnorm. Er zijn gezinnen die net boven deze norm vallen, maar geconfronteerd worden met veel extra kosten waardoor het netto besteedbaar inkomen soms lager is dan de bijstandsnorm. Denk hierbij aan stapeling van eigen bijdragen en gezinnen die geconfronteerd worden met extra niet-declarabele zorgkosten. Indieners van de motie zijn van mening dat voor deze groep de norm van 110% niet al te rigide gehanteerd kan worden. GroenLinks heeft de afgelopen Raadsvergadering een motie ingediend om deze norm te verruimen naar 100% + € 300,=, tezamen met SP en Christen Unie. De motie werd aangenomen.

Lees verder

GroenLinks Middelburg tegen komst Decathlon

Afgelopen maandag besprak de Raad van Middelburg de komst van Decathlon naar het ZEP. Naast het aanvalsplan binnenstad, dat werd aangenomen door de Raad. GroenLinks vindt echter dat het aanvalsplan eerst met de ondernemers van de binnenstad besproken had moeten worden. Daarnaast holt de komst van grote detailhandel naar het ZEP de positie van de ondernemers in de binnenstad uit. Hieronder de mening van de fractie van GroenLinks Middelburg.

Lees verder